RIGO


Odbory a zamerania

Masmediálne štúdiá – Rigorózne konanie

Charakteristika odboru

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (podľa § 53 odsekov 8 a 9 a § 63 odseku 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr).

Forma štúdia

rigorózne konanie (JUDr.)

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Cena investície do vzdelávania

Pre uchádzačov zo SR a ČR – 750 €

Pre ostatných uchádzačov 1500 €

Prijímacie konanie

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu, uchádzač v nej uvedie:

 1. študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 2. študijný program, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 3. názov témy rigoróznej práce.

Súčasťami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 1. overená kópia vysokoškolského diplomu,
 2. overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 3. dodatok k diplomu,
 4. zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má,
 5. projekt práce v rozsahu cca 3 – 5 strán,
 6. životopis.

Termín prijímacieho konania

Termín podania e-prihlášky: priebežne počas akademického roka

Termín odovzdania rigoróznej práce:

 1. 03. 2016 – jarný termín
 2. 31. 08. 2016 – jesenný termínPrávo – Rigorózne konanie

Charakteristika odboru

Fakulta je na základe priznaných práv oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore “právo” a po ich vykonaní udeľovať akademický titul “doktor práv” (v skratke “JUDr.”). Bližšie informácie o rigoróznom konaní sú obsiahnuté v Rigoróznom poriadku

Rigorózne konanie sa realizuje v nasledovných špecializáciách študijných predmetov:
• Teória a dejiny štátu a práva
• Ústavné právo
• Správne právo
• Pracovné právo
• Trestné právo
• Medzinárodné a európske právo
• Obchodné právo
• Občianske právo

Forma štúdia

Rigorózne konanie (JUDr.)

Miesto štúdia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Cena investície do vzdelávania

pre uchádzačov zo SR a ČR – 750 €

pre ostatných uchádzačov – 1500 €

Termín prijímacieho konania

Termín podania e-prihlášky: priebežne počas akademického roka

Termín odovzdania rigoróznej práce

Zimný termín: do 31. 10. 2016

Letný termín: do 29. 2. 2016Podľa posledného hodnotenia nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je FP PEVŠ najatraktívnejšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku s najvyššou zamestnanosťou absolventov. Fakulta práva PEVŠ ponúka kvalitnú formu vzdelávania s atribútmi vedeckosti, exkluzivity, modernosti, prepojenosti s praxou a medzinárodným rozmerom vzdelania a výskumu. Počas štúdia rozvíja osobnú kreativitu študentov, podporujeme hľadanie neštandardných a flexibilných riešení.

Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov študent môže absolvovať časť štúdia v zahraničí. Po ukončení štúdia bude mať odborné vedomosti a zručnosti vykonávať náročnejšie práce v štátnej správe a samospráve, pracovať ako čakateľ v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Získa kvalitný právny prehľad, dokáže analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a zvládne postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Stane sa odborníkom spôsobilým fundovane odpovedať na výzvy súčasného spoločenského vývoja.

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia a získaní titulu magister v odbore právo môže ďalej pokračovať na našej fakulte v rigoróznom konaní (doktor práv – JUDr.), doktorandskom štúdiu (philosophiae doctor – PhD.), ale aj v habilitačnom konaní (docent – doc.) a vymenúvacom konaní za vysokoškolského profesora.


Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.