Mgr.


Odbory a zamerania

Školská a pracovná psychológia – Mgr.

Charakteristika odboru

Absolvovaním magisterského štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ získate široké spektrum možností, ako a kde sa uplatniť. Ponúkame na výber dva študijné odbory: Psychológia a Školská a pracovná psychológia. Odbor Psychológia zaujme predovšetkým záujemcov o klinickú a poradenskú psychológiu. Štúdium poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie.

Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia a jeho kurikulum vychádza zo súčasných návrhov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu psychológov v krajinách Európskej únie, čím sa zaraďuje medzi kvalitné a moderné programy štúdia psychológie.

Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Ako absolventi nadobudnete vedomosti aj praktické zručnosti relevantné pre psychologickú prevenciu, diagnostiku, intervenciu a výskum.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne a doktorandské štúdium.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Externá

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Magisterské štúdium Denné štúdiumExterné štúdium
Rok2190 €1990 €
Semester1150 €1045 €
Mesiac241 €219 €

Prijímacie konanie

Štúdium možné bez prijímacích pohovorov

Predpoklady pre prijatie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium v študijnom odbore 3.1.9 psychológia v dennej forme v študijnom programe Psychológia a v externej forme v študijnom programe Školská a pracovná psychológia.

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v dennej i externej forme štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v  študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe psychológia – v kombinácii s ďalším akademickým/ profesijným/ umeleckým predmetom. Absolvovaním uvedených študijných odborov uchádzači splnia požiadavku získania 180 kreditov za požadované základné a aplikované psychologické disciplíny, čo ich oprávňuje vstúpiť do II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Absolvent bude pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou klientov, komunitou aj spoločnosťou. Bude disponovať EFPA navrhovanými primárnymi kompetenciami: komunikácia, formulácia a špecifikácia cieľov, diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj. Ako expert bude využívať tieto kompetencie v sfére školského a pracovno-organizačného poradenstva pri poskytovaní služieb v oblasti učenia a vzdelávania jednotlivcov a skupín, výchovy alebo modifikácie prejavov správania, v osobnostnom a profesijnom vývine a kariérovom raste, v rozvíjaní sociálnych vzťahov, sociálnej dynamiky, sociálnej atmosféry a pri optimalizácii procesov organizácie. Bude kvalifikovaný na poskytovanie a realizáciu expertných analýz a psychodiagnostických služieb.

Teoretické vedomosti
Absolvent magisterského programu štúdia získa poznatkovú základňu z oblasti psychológie jednotlivca, skupiny, organizácie, školy, spoločnosti a kultúry, ktoré sa týkajú pracovného a školského správania, pracovných a školských vzťahov, spotrebiteľského správania a motivácie. Má solídny základ a hlbšie znalosti psychologických disciplín z organizačnej a pracovnej psychológie, školskej a pedagogickej psychológie, metodológie, poradenskej psychológie, psychológie osobnosti.
Získa vhľad do komplexných psychologických problémov prepojených v rámci teoretických a empirických poznatkov ako aj potrieb praxe. Orientuje sa nielen v základných psychologických teóriách, ale má znalosti aj o ich špecifikách a súčasných trendoch. Má prehľad vo výskumných technikách jednotlivých psychologických disciplín, dokáže posúdiť ich pozitíva a negatíva a adekvátnosť ich použitia vzhľadom na kontext. Ovláda podmienky a okolnosti aplikácie metód psychologického hodnotenia a intervencie, čo z neho robí experta.
Pozná hlbšie princípy vedeckého výskumu v psychológii, projektovania.
Ovláda legislatívne etické princípy psychologickej činnosti.

Praktické a doplňujúce zručnosti
Absolvent vďaka nadobudnutým zručnostiam dokáže: špecifikovať ciele (analýza potrieb; nastavenie cieľa), hodnotiť (individuálne; skupinovo; organizačne; situačne), rozvíjať (definícia a analýza požiadaviek; dizajn; testovanie; hodnotenie), intervenovať (plánovanie; priama orientácia na jednotlivca; priama orientácia na situáciu; nepriama orientácia; implementácia produktu alebo servisu), vyhodnocovať (plánovanie; meranie; analýza) a komunikovať (poskytovanie spätnej väzby; písanie správ).
Z hľadiska školskej psychológie môžu študenti absolvovať prax zameranú na integráciu teoretických a praktických vedomostí. Získajú tak zručnosti pre poskytovanie odborných psychologicko-výchovných/edukačných a preventívnych služieb deťom, žiakom, študentom, rodičom a zákonným zástupcom, učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom. Tieto môžu byť zamerané na osobnostný rozvoj žiakov, prevenciu a riešenie výchovných, vzdelávacích problémov, voľby povolania, kvalitnú spoluprácu školy a rodiny s využitím moderných foriem preventívnej, psychodiagnostickej a konzultačno-poradenskej práce.
Z hľadiska pracovnej psychológie dokáže ako expert tvorivo a integrovane hodnotiť a intervenovať v oblasti pracovnej, organizačnej, personálnej a spotrebiteľského správania. Vie aplikovať vedecké poznatky v rôznych situáciách: napríklad interakcia človek – pracovné prostredie, spokojnosť v práci, sociálna atmosféra, motivácia pracovníkov, výberové konania, nákupné motívy, riadenie a rozvoj manažérov. Osvojí si zručnosti potrebné pre výkon povolania: napríklad analýza práce a tvorba kompetenčného modelu, analýza organizačnej kultúry, vedenie rozhovoru, projektovanie, realizácia a interpretácia psychodiagnostického hodnotenia, plánovanie a realizácia expertných analýz, rozvojových programov, výberového konania. Dokáže identifikovať a zadefinovať problémy a potreby klienta.
Súčasťou druhého stupňa je tiež realizovanie výskumu. Absolvent je schopný kriticky analyzovať a riešiť komplexné problémy širšej oblasti psychológie. Z hľadiska akademických zručností má magister potrebné vedomosti, zručnosti a prístup k realizácii nezávislého výskumu. Dokáže integrovať vedomosti, schopnosti, osobné hodnoty a postoje, ktoré sú nadobúdané pracovnými skúsenosťami a učením sa praxou.
Absolvent dokáže naplánovať a uplatňovať etické princípy profesie z hľadiska vedeckého výskumu i praxe.

Uplatnenie
Absolvent s orientáciou na školskú psychológiu bude riadiť priebeh edukačného procesu na celej biodromálnej dráhe človeka v školách (materských, základných, stredných a vysokých), v školských zariadeniach (PPP, detských integračných centrách, liečebno-výchovných zariadeniach, nápravno-výchovných a diagnostických zariadeniach, detských domovoch a i.) a v mimoškolských zariadeniach (vo firmách, inštitúciách, organizáciách) štátneho, neštátneho a súkromného sektora v rezortoch školstva, ale aj v iných rezortoch (zdravotníctva, kultúry, výroby a i.) a v rámci neho optimálny rozvoj osobnosti klientov a psychického zdravia účastníkov edukačného procesu.

Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na školskú psychológiu: 
– v procese edukácie v štátnych, cirkevných a súkromných materských, základných, stredných a vysokých školách a školských zariadeniach rôzneho odborného zamerania (pedagogicko-psychologické poradne, detské integračné centrá, detské domovy, nápravno-výchovné zariadenia, liečebno-výchovné sanatóriá a i.)
– v procese edukácie v mimoškolských štátnych, cirkevných a súkromných zariadeniach, vrátane firiem, inštitúcií a organizácií verejnej a štátnej správy, kde pracuje s jednotlivcami, skupinou ľudí a komunitou
– v oblasti edukačného výskumu
– v prednáškovej oblasti psychológie edukácie na vysokých školách a vzdelávacích zariadeniach
– v masmédiách v oblasti edukácie
Absolvent s orientáciou na pracovnú oblasť sa ako psychológ uplatní v rôznych sférach a oblastiach, ako napríklad v organizácii, podniku, personálnych, poradenských, marketingových a výskumných agentúrach. Je spôsobilý na vykonávanie personálnej práce (výber, poradenstvo, rozvoj ap.). Svoje uplatnenie nájde aj v neziskových organizáciách a oddeleniach firiem, ktorých náplňou práce je analýza a projektovanie internej komunikácie a komunikácie s verejnosťou. Môže sa uplatniť ako poradca v medzinárodných pracovných kolektívoch. V nadnárodných štruktúrach môže pôsobiť ako poradca v oblasti vzťahov, integračných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia alebo pri výbere a zostavovaní tímu medzinárodného zloženia.

Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na pracovnú psychológiu: 
– kariérové poradenstvo a rozvoj
– personálny výber a riadenie
– aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia)
– marketingový prieskum
– výskum a ďalšie vzdelávanie
– v manažmente
– budovanie a rozvoj tímov
Medzinárodné vzťahy a diplomacia- Mgr.

Charakteristika odboru

Staňte sa znalcom na medzinárodné vzťahy a vykročte priamo k svojej kariére v službách diplomacie, či európskych a medzinárodných inštitúciách. Slovenský študijný program s možnosťou voliteľných predmetov v anglickom jazyku alebo výhradne anglický magisterský študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia voľne nadväzuje na bakalárske štúdium a je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí majú ambície uspieť vo svete.

Náš študijný program je jediným programom v Slovenskej republike, ktorý je jednak zameraný na kombináciu oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie v slovenskom i anglickom jazyku, a ktorý ďalej kladie dôraz aj na predmety z oblasti medzinárodného a európskeho práva.  

Na programe bude v rovine teoretickej výučby aj praktických skúseností participovať aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa budú podieľať na výučbe, patrí aj prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – člen Poradného výboru o ochrane národnostných menšín Rady Európy a člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – člen Komisie OSN pre medzinárodné právo a prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc. – bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku. Prepojenie teórie s praxou študent získa aj mimoriadnymi prednáškami odborníkov z praxe, zahraničných a slovenských štátnikov, či profesionálov pôsobiacich v diplomacii.

Po ukončení programu medzinárodné vzťahy a diplomacia bude študent vybavený odbornými znalosťami z oblasti práva, politológie, ekonómie, či dejín, ale súčasne  znalosťami jazykovými. Vysokoškolské štúdium je zároveň priestorom na získavanie kontaktov v odbornej sfére, ktoré na Paneurópskej vysokej škole zabezpečujeme prostredníctvom stáží, odbornej praxe, či spolupráci s partnermi.

Dĺžka štúdia

2 roky - denná , 2,5 rokov - externá

Forma štúdia

Denná, Externá

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Študijný program bilingválny:

Bakalárske štúdium Denné štúdiumExterné štúdium
Rok2600€*2600€*
Semester1300 €1300 €
Mesiac*260 €260 €

*Prosperita Holding, a.s. udeľuje štipendium študentom s najlepšími výsledkami.

Študijný program v anglickom jazyku:

Bakalárske štúdium Denné štúdiumExterné štúdium
Rok3600€*3600€*
Semester1800 €1800 €
Mesiac*360 €360 €

*Prosperita Holding, a.s. udeľuje štipendium študentom s najlepšími výsledkami.

Prijímacie konanie

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne sú tieto podmienky prijímacej skúšky nasledovné:

písomný test – preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií;

písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku);

informatívny ústny pohovor s uchádzačom, zameraný na všeobecný prehľad v rozsahu stredoškolského učiva v predmete náuka o spoločnosti, v moderných svetových a slovenských dejinách, prehľad o aktuálnom spoločenskom dianí.

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne. Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme štúdia budú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. cez Univerzitný informačný systém.

O kritériách, resp. spôsoboch prijímania na fakultu rozhoduje akademický senát fakulty a tieto sú zverejňované vždy najneskôr k 20. septembru akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, na ktorý sa prijímanie uskutočňuje.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Absolvent magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia  sa stáva odborníkom v tejto oblasti, ktorý je spôsobilý pôsobiť v zahraničí a i v príslušných štruktúrach na území nášho štátu. Okrem širokých vedomostí v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie získa orientáciu a prehľad v oblastiach medzinárodného a európskeho práva a politických vzťahov, pričom bude schopný v týchto oblastiach odborne komunikovať v cudzom svetovom jazyku.

Absolventi magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia sú spôsobilí vykonávať tieto profesie: zamestnanec v zahraničnej službe (napríklad v medzinárodných organizáciách a inštitúciách vrátane Európskej únie), ako i v štátnej správe (najmä ministerstvá, Národná rada SR, Úrad vlády a pod.) a tiež v politických stranách a záujmových združeniach a v treťom sektore.
Dizajn médií Mgr.

Charakteristika odboru

Cieľom študijného programu „Dizajn médií“ je pripraviť odborníka, ktorý bude mať adekvátne znalosti z histórie a súčasnosti grafického dizajnu, žánrov súčasnej fotografie, kostýmového výtvarnictva, dejín odievania a módy, scénografie a scénickej architektúry, dejín divadla, dejín hudby, dejín literatúry, vizuálnej komunikácie, dizajnu obrazu, fotografickej tvorby, digitálnych fotografických postprodukčných úprav, televíznej a filmovej štúdiovej tvorby, dramaturgie, jazykovej kultúry a stratégiách súčasného podnikania.

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

2. stupeň (Mgr.) - denná

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

2 555 € denná s možnosťou semestrálnych alebo mesačných splátok

Školné na akademický rok 2016/2017 pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ denné štúdium 2450€

Prijímacie konanie

Ústného talentového pohovoru, ktorý je zameraný na zisťovanie kvality vizuálnych zobrazovacích schopností, overovanie kvality výtvarnej citlivosti, výtvarného videnia a kvality schopností vyjadrovania sa v médiu. Súčasťou talentového pohovoru je predloženie vlastnej publikovanej, resp. nepublikovanej grafickej, fotografickej, výtvarnej, audiovizuálnej a pod. tvorby v tlačenej či elektronickej forme (CD, DVD, resp. iné elektronické nosiče) ako kresba, maľba, fotografia, prípadne iné výtvarné techniky, multimediálne práce, digitálne fotografie, digitálne spracované výtvarné diela, audiovizuálna tvorba, animácia a pod.). Práce musia byť viditeľne označené menom autora a práce na elektronických nosičov musia obsahovať súbory vo formátoch JPG, prip. TIFF, AVI alebo súbory kompatibilné s radou Adobe – súbory pdf, .ind, .il, .eps, .tiff.

 

Predpoklady pre prijatie

Základné podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) študijného programu Dizajn médií (denná forma) je úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijných programoch Mediálna komunikácia a Dizajn médií na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom, resp. príbuznom študijnom odbore iných vysokých škôl. Títo študenti môžu pokračovať v magisterskom stupni štúdia bez prijímacích pohovorov.

Cieľová profesia

V oblasti marketingu, reklamy a dizajnu médií získate odborný prehľad v rôznych oblastiach (sociálnej, interkultúrnej, regionálnej, v oblasti politiky, neziskových projektov, rôznych organizácií, služieb, médií). Pochopíte význam metód marketingovej komunikácie (marketing podujatí, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj, výstavy a veľtrhy), naučíme vás komunikovať s klientom a prezentovať projekty. Ako jediná fakulta na Slovensku vám pomôžeme pochopiť podstatu reklamy, ukážeme vám jej rôzne modely, taxonómiu fungovania, neurologický prístup, efektivitu, angažovanosť a význam reklamných stratégií pre dosiahnutie cieľa.
Masmediálna a marketingová komunikácia – Mgr.

Charakteristika odboru

Staňte sa špecialistom vo svete médií, dizajnu a marketingu!

Absolvovanie magisterského štúdia vás poctivo pripraví na prácu skutočného profíka. Vďaka odborným vedomostiam, pedagógom z praxe a špičkovému technickému zabezpečeniu vám na PEVŠ zabezpečíme úspešný štart do budúcej kariéry. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie.

Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Ako mediálny pracovník uplatníte svoje odborné znalosti bez problémov nielen v médiách a reklamných agentúrach aj v medzinárodnej mediálnej legislatíve, či vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch, zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, a ďalších.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne a doktorandské štúdium.

Dĺžka štúdia

2 roky - denná , 3 roky - externá

Forma štúdia

2. stupeň (Mgr.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Magisterské štúdium Denné štúdium (Mediál. kom.)Externé štúdium (Mediál. kom.)
Rok2190 €1890 €
Semester1150 €1045 €
Mesiac241 €219 €

Prijímacie konanie

Pozostáva z ústneho pohovoru a ústnej skúšky z profilových predmetov študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia:

 • Teória a dejiny mediálnej komunikácie
 • Základy marketingu a manažmentu
 • Spoločensko-vedné aspekty mediálnej komunikácie

Predpoklady pre prijatie

Úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijných programoch Mediálna komunikácia a Dizajn médií na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom, resp. príbuznom študijnom odbore iných vysokých škôl. Títo študenti môžu pokračovať v magisterskom stupni štúdia bez prijímacích pohovorov.

 

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

V študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia

bude mať adekvátne znalosti z teórie masmediálnej a marketingovej komunikácie, z manažérskej, mediálnej a marketingovej etiky, manažmentu médií, sociálnej psychológie, z mediálneho práva a legislatívy, marketingu médií, public relations, z metód mediálnej a reklamnej tvorby, ako aj mediálneho a marketingového výskumu. Bude ovládať európsku a domácu mediálnu politiku, medzinárodnú mediálnu legislatívu, nové trendy v masmediálnej a marketingovej oblasti (internetová a počítačová technika a grafika, multimédiá), kultúru jazykového prejavu, ekonomiku a základy podnikania. Bude rozumieť sociálnej komunikácii, tvorbe komunikačných stratégií, funkciám a poslaniu reklamy, personálnemu manažmentu, výskumu trhu a spotrebiteľskému správaniu. Bude vedieť nadobudnuté poznatky aplikovať v mediálnej aj marketingovej komunikácii tak, aby inštitúcia, ktorú bude zastupovať, komunikovala s verejnosťou čo najefektívnejšie.

Uplatnenie absolventa v praxi:

 • rozhodujúci riadiaci pracovník alebo manažér vo všetkých typoch mediálnych a marketingových inštitúcií (komerčných i nekomerčných), manažér vo všetkých typoch médií, vo výskumných agentúrach, v spoločenských, politických, ekonomických či kultúrnych odvetviach a iných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie, tvorca masmediálnych a marketingových stratégií i nových masmediálnych a marketingových formátov, špecialista v oblasti public relations i expert na riadenie mediálnomarketingových výskumov,
 • riadiaci manažér špecialista (tvorivý alebo technologicko-výrobný pracovník) v kreatívnych kolektívoch, resp. profesionálne zdatný kreatívny pracovník na všetkých úrovniach masmediálnej a marketingovej činnosti, ako napríklad tvorca autorských i kolektívnych masmediálnych a marketingových produktov, ktorý je schopný kvalifikovane riadiť proces tvorby a umiestňovanie mediálnych produktov na trhu,
 • vďaka získaným teoretickým vedomostiam a praktickým schopnostiam a zručnostiam bude môcť pôsobiť ako expert v národných či medzinárodných podnikoch, inštitúciách a organizáciách Európskej únie, uplatní sa v masmediálnej, marketingovej či manažérskej oblasti komunikáciou v niektorom zo svetových jazykov,
 • môže pokračovať v štúdiu na 3. (doktorandskom) stupni štúdia.Súkromnoprávne štúdiá – Mgr.

Charakteristika odboru

Nadväzujúci magisterský študijný program Súkromnoprávne štúdiá svojím obsahom nadväzuje na bakalársky študijný program Právne špecializácie v oboch študijných odboroch – Právo v podnikaní a Právo vo verejnej správe. Svoje zameranie rozširuje do oblasti súkromného práva, v tejto oblasti tiež významne prehlbuje znalosti svojich absolventov.

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

Magisterské Mgr. Prezenčná, Kombinovaná

Miesto štúdia

Praha, Ostrava – prezenčná forma

Praha, Ostrava, Brno,- kombinovaná forma

 

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

prezenčná i kombinované štúdium: od  814 €   za semester

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Doloženie overenej kópie akademického titulu.

Termín prijímacieho konania

Informácie obdržíte na bezplatnej informačnej linke 0800 107 801

Cieľová profesia

 • Právny špecialista v obchodnom oddelení
 • Asistent exekútora či notára
 • Mediátor
 • Právnik vo verejnom aj súkromnom sektorePrávo II. stupeň – Mgr.

Charakteristika odboru

Magisterská forma štúdia práva na PEVŠ vám ponúka kvalitné moderné vzdelanie, ktoré je priamo prepojené s praxou. Vďaka širokej ponuke predmetov a možnosti špecializácie zabezpečujeme svojim absolventom najlepší štart v ich budúcej kariére.

Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Špičkoví vysokokvalifikovaní domáci a zahraniční pedagógovia a odborníci z praxe vás pripravia nielen na právnické povolania advokátov, sudcov, prokurátorov, notárov, či exekútorov, ale aj na v súčasnosti žiadané profesie v orgánoch verejnej moci.

Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí, čím sa Vám otvárajú možnosti života a práce v celej Európskej únii i mimo nej. Ako absolventi nadobudnete prehľad v histórii a teórii práva, legislatíve, dokážu analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú postupy pri poskytovaní právneho poradenstva.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne a doktorandské štúdium, aj profesijné vzdelávanie LLM.

Dĺžka štúdia

2 roky - denná , 2,5 rokov - externá

Forma štúdia

2. stupeň (Mgr.) - denná, externá

Miesto štúdia

Bratislava

 

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Magisterské štúdium

 

 Denné štúdiumExterné štúdium
Rok2190 €1190 €
Semester1150 €1045 €
Mesiac241 €219 €

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Uchádzači o magisterské štúdium  musia splniť tieto podmienky:

 1. úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia zložením štátnej skúšky pozostávajúcej predmetov obhajoba bakalárskej práce a správne právo,
 2. podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské magisterské štúdium – druhý stupeň, spolu s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
 3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na Fakulte práva PEVŠ, predložia kópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené notárom) a krátky štrukturovaný životopis.
 4. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej právnickej fakulte, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (notárom overené fotokópie), preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe/odbore právo a krátky štrukturovaný životopis.
 5. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.

Informácia pre študentov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium práva na inej vysokej škole (ako FP PEVŠ), že z dôvodov kapacitných možností si fakulta v prípade veľkého záujmu vyhradzuje právo uskutočniť výber prijatých uchádzačov na štúdium v magisterskom stupni štúdia na základe poradia podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom stupni štúdia.

Cieľová profesia

Cieľom magisterského štúdia je pripraviť odborníkov, ktorí dokážu vykonávať náročnejšie práce v  štátnej správe a samospráve, môžu pracovať ako čakatelia v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Majú dobrý prehľad v  histórii a teórii práva, legislatíve, dokážu analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Môžu nájsť uplatnenie napr. v ústredných orgánoch štátnej správy, v Národnej rade SR, na Úrade vlády SR.

2.stupeň (magisterské štúdium):

– advokátsky koncipient

– exekútor

– notársky koncipient

– odborný pracovník vo všetkých zložkách verejnej správyOnline prihláška


Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.