Ing.


Odbory a zamerania

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania – Ing.

Charakteristika odboru

Inžinierske štúdium zdokonalí vašu prípravu na vykonávanie manažérskych funkcií na Slovensku aj v zahraničí. Okrem potrebných vedomostí kladieme pri vzdelávaní dôraz na riešenie konkrétnych úloh z praxe. Na PEVŠ zavádzame nové vyučovacie metódy vo forme prípadových štúdií, projektov, prezentácií a e-learningové vzdelávanie.

Štúdiom získate profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Časť štúdia sa realizuje zahraničnými lektormi, aby ste boli pripravení na prácu v medzinárodnom prostredí.

Ako absolventi nadobudnete techniky zahraničnoobchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, budete oboznámení s domácou a zahraničnou legislatívou a právnymi úpravami. Uplatniť sa môžete v oblasti svetovej ekonomiky, medzinárodného obchodu, stratégie a taktiky podnikania, či marketingu.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce doktorandské štúdium, aj profesijné vzdelávanie MBA.

Dĺžka štúdia

2 roky - denná , 2,5 rokov - externá

Forma štúdia

2. stupeň (Ing.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Forma štúdiaSplátka v EUR (počet splátok celkom)
Rok (1)Semester (2)Mesiac (10)
Denné štúdium1 990€1 045€219€
Externé štúdium1 890€993€208€

 

Školné pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ

Forma štúdiaSplátka v EUR (počet splátok celkom)
Rok (1)Semester (2)Mesiac (10)
Denné štúdium1 890€993€208€
Externé štúdium1 790€940€197€

Prijímacie konanie

Pri prijímacom pohovore sa overuje nadväznosť ukončeného bakalárskeho štúdia uchádzača a študijného programu 2. stupňa štúdia. V prípade, ak nie je možné nadväznosť preukázať, dekan má právo udeliť uchádzačovi povinnosť vykonať príslušné rozdielové skúšky počas prvého roka štúdia.

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na študijný program „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania “ zaradeného do študijného odboru 3.3.18 Medzinárodné podnikanie je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002.

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom programe, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie druhostupňového štúdia na FEP. Absolventi FEP sú prijatí bez pohovoru. Absolventi inej vysokej školy musia absolvovať prijímací pohovor pred komisiou vymenovanou dekanom FEP PEVŠ.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore „Medzinárodné podnikanie“ sú pripravovaní na to, aby boli schopní na potrebnej profesionálnej úrovni vykonávať všetky výkonné, príp. manažérske funkcie v predmetnej oblasti. Obsah i charakter ich štúdia im umožňuje získať
rozsiahle vedomosti a osobné odborné predpoklady kompetentne riešiť konkrétne úlohy zadávané hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získané profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce predurčujú absolventov študijného odboru na riadiacu prácu, postupne na všetkých stupňoch riadenia. Profil absolventov odboru „Medzinárodné podnikanie“ vychádza z vecných a systémových predpokladov úspešného zvládnutia komplexu všeobecnejších vedomostí najmä zo svetovej ekonomiky, medzinárodného obchodu, stratégie a taktiky medzinárodného podnikania, medzinárodného marketingu, tendencií vývoja konkrétnych medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít.

S rastúcou internacionalizáciou podnikania rastie aj význam medzinárodných logistických systémov v najširšom slova zmysle. Preto sú absolventi špecializácie medzinárodné podnikanie aj vysoko kvalifikovanými ekonomickými odborníkmi schopnými analyzovať, hodnotiť a tvorivo riešiť alternatívne spôsoby organizácie a riadenia medzinárodných logistických systémov, zvládnuť štruktúru sieťových vzťahov a procesov v medzinárodnej logistike.

Rovnako významnou súčasťou úspešného uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi je ich príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe. Po absolvovaní štúdia ovládajú techniky zahraničnoobchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, sú oboznámení s domácou a zahraničnou legislatívou a právnymi úpravami.

Nakoľko sa časť štúdia na fakulte realizuje v cudzom jazyku (na druhom stupni na Fakulte ekonómie a podnikania výučba predmetov zahraničnými lektormi prebieha bez jazykového prekladu), alebo aj v zahraničí, absolventi budú schopní na potrebnej profesionálnej úrovni vykonávať svoju prácu v medzinárodnom prostredí, medzinárodných organizáciách, inštitúciách a vo firmách pôsobiacich v tomto prostredí. K rozhodujúcim schopnostiam a zručnostiam okrem uvedených možno ďalej zaradiť tvorivosť, schopnosť viest’ ľudí, samostatnosť, schopnosť koordinácie, cieľavedomosť, podnikavosť, predvídavosť, prispôsobivosť, ale i zmysel pre osobnú zodpovednosť a ďalšie.
Manažment leteckých podnikov – Ing.

Charakteristika odboru

Cieľom štúdia je pripraviť kvalifikovaných manažérov európskej úrovne na riadenie českých i zahraničných leteckých spoločností. Študijný program bol pripravený s pomocou odborníkov z praxe a kladie sa v ňom dôraz aj na cudzie jazyky.

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

Inžinierske Ing. prezenčná a kombinovaná forma štúdia

Miesto štúdia

Praha

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

25.000 Kč (925 €)/ semestr

Prijímacie konanie

bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

  • ukončené bakalárske štúdium, podanie prihlášky na štúdium v elektronickej podobe
  • včasné uhradenie administratívneho poplatku
  • doloženie úradne overeného diplomu z Bc.

Termín prijímacieho konania

bez prijímacích skúšok

Cieľová profesia

Vyššie manažérske funkcie v leteckých spoločnostiach a u poskytovateľov letových prevádzkových služieb, riadenie na letiskách a v hotelových službách, management v handlingových spoločnostiach, štátne organizácie leteckej dopravy, priame a nepriame sektory ekonomiky a medzinárodného obchodu
Manažment cestovného ruchu – Ing.

Charakteristika odboru

V programe Management cestovného ruchu si študenti prehĺbia znalosti riadenia organizácií cestovného ruchu. Vďaka teoretickým znalostiam aj poznatkom získaným priamo od odborníkov z praxe, sa absolventi výborne zorientujú v ekonomickom prostredí. Výučba sa prispôsobuje súčasnej situácii a reálnemu využitiu manažmentu. Pri štúdiu sa kladie dôraz, okrem iného, aj na kreatívne myslenie.

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

Inžinierske Ing. prezenčná a kombinovaná forma štúdia

Miesto štúdia

Praha

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

25.000 Kč (925 €) / semestr

Prijímacie konanie

bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

  • ukončené bakalárske štúdium
  • podanie prihlášky na štúdium v elektronickej podobe
  • včasné uhradenie administratívneho poplatku
  • doloženie úradne overeného diplomu z Bc.

Termín prijímacieho konania

bez prijímacích skúšok

Cieľová profesia

Výkon vyšších manažérskych funkcií v podnikoch cestovného ruchu, marketing medzinárodných podnikov, podniky destinačného manažmentu a ubytovacích a stravovacích služieb, hotelový manažment, veľké medzinárodné organizácie, štátna a verejná správa.
Podnikanie – Ing.

Charakteristika odboru

Študijný odbor vypĺňa znalostný segment medzi študijnými odbormi ekonomika podniku a manažment. Stavia na ekonomickom myslení orientovanom na podnikanie, ktoré je rozvinuté o súvisiace poznatky psychológie, sociológie a manažmentu. Súčasne odbor akcentuje aj exaktné myslenie založené na kvantitatívnych metódach, informačných systémoch, technologickom myslení, riadení kvality procesov a pod.
Svojím poňatím podnikanie ako proces a rozvoj podnikateľského ducha manažérov a podnikateľov na vedeckom základe sa odbor Podnikanie zásadne odlišuje od odborov typu Ekonomika podniku, Management a pod. Nadväzujúci magisterský odbor Podnikanie patrí v SR k exkluzívnym odborom venovaným podnikaniu.
Nadväzujúce magisterské štúdium je zamerané na vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu a zároveň na uplatnenie študentov a absolventov v praxi. Absolventi nemajú problém nájsť prácu a patria k najlepšie honorovaným absolventom.

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

Magisterské Ing. Prezenčná, Kombinovaná

Miesto štúdia

Praha, Ostrava – prezenčná forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

prezenčné i kombinované štúdium: od  814  €   za semester

 

 

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Doloženie overenej kópie akademického titulu.

Termín prijímacieho konania

Informácie obdržíte na bezplatnej informačnej linke 0800 107 801

Cieľová profesia

  • Podnikateľ
  • Člen správnej rady spoločnosti
  • Manažérska funkcia v strednom a vrcholovom manažmenteNovinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.