PhD.


Odbory a zamerania

Masmediálne štúdiá – PhD.

Charakteristika odboru

Úlohou doktorského štúdia v programe Masmediálne štúdiá je pripraviť absolventov, ktorí budú ovládať nové multidisciplinárne a interdisciplinárne komplexné vedecké prístupy k riešeniu problémov mediálnej a marketingovej komunikácie a public relations vo všetkých typoch médií a mediálnych inštitúcií; budú schopní samostatne realizovať komplexný výskum a navrhovať metódy riešenia v oblasti legislatívnej, organizačno-technickej a personálnej; uplatňovať systémový prístup pri aplikácii výsledkov z  výskumu masmediálnej a marketingovej komunikácie.

Dĺžka štúdia

3 roky – denná forma 5 rokov – externá forma

Forma štúdia

3. stupeň (PhD.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

9990 € denná, 2490 € externá s možnosťou semestrálnych alebo mesačných splátok

Prijímacie konanie

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Počas prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.

Prijímacia skúška pozostáva z pohovoru na zvolenú odbornú tému a otázok o projekte výskumu, ktorý je súčasťou prihlášky uchádzača. Súčasťou prijímacej skúšky je ústny pohovor v cudzom jazyku. Ak uchádzač k prihláške predloží doklad o vykonaní štátnej skúšky z anglického alebo nemeckého jazyka, nebude z cudzieho jazyka skúšaný.

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium sa spravidla začína začiatkom prvého semestra príslušného akademického roka.

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na doktorské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Cieľová profesia

Študent v dennej forme štúdia sa stáva pracovníkom fakulty – členom ústavu, vykonáva pedagogickú alebo inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok. Študentom v dennej forme doktorského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.

Externý študent – pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu masmédií.
Právo III. stupeň – PhD.

Charakteristika odboru

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti práva. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.

Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.)

Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

Dĺžka štúdia

3 roky – denná forma 4 rokov – externá forma

Forma štúdia

3. stupeň (PhD.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

9990 € denná, 2490 € externá s možnosťou semestrálnych alebo mesačných splátok

Prijímacie konanie

Základnou podmienkou prijatia na doktorském štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na doktorské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Cieľová profesia

  • vedecký pracovník
  • vysokoškolský učiteľ


Podľa posledného hodnotenia nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je FP PEVŠ najatraktívnejšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku s najvyššou zamestnanosťou absolventov. Fakulta práva PEVŠ ponúka kvalitnú formu vzdelávania s atribútmi vedeckosti, exkluzivity, modernosti, prepojenosti s praxou a medzinárodným rozmerom vzdelania a výskumu. Počas štúdia rozvíja osobnú kreativitu študentov, podporujeme hľadanie neštandardných a flexibilných riešení.

Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov študent môže absolvovať časť štúdia v zahraničí. Po ukončení štúdia bude mať odborné vedomosti a zručnosti vykonávať náročnejšie práce v štátnej správe a samospráve, pracovať ako čakateľ v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Získa kvalitný právny prehľad, dokáže analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a zvládne postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Stane sa odborníkom spôsobilým fundovane odpovedať na výzvy súčasného spoločenského vývoja.

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia a získaní titulu magister v odbore právo môže ďalej pokračovať na našej fakulte v rigoróznom konaní (doktor práv – JUDr.), doktorskom štúdiu (philosophiae doctor – PhD.), ale aj v habilitačnom konaní (docent – doc.) a vymenúvacom konaní za vysokoškolského profesora.


Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.