Bc.


Odbory a zamerania

Medzinárodné vzťahy a diplomacia- Bc.

Charakteristika odboru

Získajte kvalifikované vedomosti týkajúce sa svetového, európskeho a domáceho diania a uplatnite sa v službách diplomacie či európskych a medzinárodných inštitúciách. Nový študijný program “Medzinárodné vzťahy a diplomacia” je možné študovať v slovenskom jazyku s výberom voliteľných predmetov v angličtine, alebo čisto v anglickom jazyku. Program ponúka výnimočné možnosti pre výnimočných študentov s aktívnym záujmom o dianie vo svete. Na programe bude v rovine teoretickej výučby aj praktických skúseností participovať aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa budú podieľať na výučbe patrí aj prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – člen Poradného výboru o ochrane národnostných menšín Rady Európy a člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – člen Komisie OSN pre medzinárodné právo a prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. – bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku. Prepojenie teórie s praxou študent získava aj mimoriadnymi prednáškami odborníkov z praxe, zahraničných a slovenských štátnikov, či profesionálov pôsobiacich v diplomacii. Po ukončení programu “Medzinárodné vzťahy a diplomacia” bude študent vybavený odbornými znalosťami z oblasti politológie, práva, ekonómie, či dejín, ale súčasne  znalosťami jazykovými. Vysokoškolské štúdium je zároveň priestorom na získavanie kontaktov v odbornej sfére, ktoré na Paneurópskej vysokej škole zabezpečujeme vďaka možnostiam stáží, odbornej praxe, či spolupráci s partnermi.

Dĺžka štúdia

3 roky - denná, 4 roky - externá

Forma štúdia

Denná, Externá

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Študijný program bilingválny:

Bakalárske štúdiumDenné štúdiumExterné štúdium
Rok2600 €2600 €
Semester1365 €1365 €
Mesiac286 €286 €

* 10% študentov s najlepšími výsledkami dostanú štipendium vo výške 1500 euro, ktoré udeľuje Prosperita Holding, a.s.

Študijný program v anglickom jazyku:

Bakalárske štúdiumDenné štúdiumExterné štúdium
Rok3600 €3600 €
Semester1890 €1890 €
Mesiac396 €396 €

* 10% študentov s najlepšími výsledkami dostanú štipendium vo výške 1500 euro, ktoré udeľuje Prosperita Holding, a.s.

Prijímacie konanie

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne je prijatie na štúdium možné bez prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • splnenie formálnych podmienok – najmä podanie prihlášky v určenom termíne (vrátane všetkých príloh)

Predpoklady pre prijatie

Úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Absolvent bakalárskeho študijného programu “Medzinárodné vzťahy a diplomacia” sa stáva odborníkom v oblasti medzinárodných vzťahov, ktorý je spôsobilý pôsobiť v zahraničí a i v príslušných štruktúrach na území nášho štátu. Získa orientáciu a prehľad v základných kategóriách politickej analýzy a politológie, histórie, politickej geografie, základov diplomacie, základov ekonomiky a základov práva a zároveň bude o danej problematike schopný odborne komunikovať v cudzom jazyku.
Právo v podnikaní -Bc.

Charakteristika odboru

V modernom podnikaní sa niektoré odbory dostávajú do popredia záujmu firemného manažmentu. Na rast dopytu po odborníkoch reaguje aj VŠPP. Dva nové právne odbory sú odpoveďou na dynamicky sa rozvíjajúci trh práce a dopyt po pracovníkoch s moderným právnickým vysokoškolským vzdelaním. Tieto odbory majú rad spoločných prvkov tvoriacich klasický základ vyššieho právnického vzdelania (občianske, obchodné, administratívne a trestné právo) podobný právnickým fakultám, ktorý vytvára predpoklad pre neskoršie pokračovanie v magisterskom štúdiu. Právo v podnikaní je odbor zameraný primárne na oblasť trhového podnikania, jeho uchádzači sa výborne uplatnia predovšetkým v praxi podnikového práva.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná, Kombinovaná

Miesto štúdia

Praha, Ostrava – prezenčná forma

Praha, Ostrava, Brno- kombinovaná forma

 

 

Začiatok štúdia

február 2018 - kombinovaná forma , október 2018 - prezenčná forma

Cena investície do vzdelávania

Bakalářské prezenčné i kombinované štúdium: od  629 €   za semester

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Doloženie overenej kópie maturitného vysvedčenia.

Termín prijímacieho konania

Informácie obdržíte na bezplatnej informačnej linke 0800 107 801

Cieľová profesia

Interný právnik obchodnej spoločnosti, právny asistent, vedúci manažér
Dizajn médií – Bc.

Charakteristika odboru

Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov – odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.

Veľký dôraz na prax v kombinácií s prvotriednym technickým zabezpečením je základom kvalitného štúdia, ktoré vychováva úspešných a žiadaných absolventov.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

1. stupeň (Bc.) - denná

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalárske štúdiumDenné štúdium (Dizajn médií)
Rok2450 €
Semester1286 €
Mesiac*270 €

Prijímacie konanie

  1. Bez prijímacích pohovorov

 

 

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou a splnenie podmienok pre prijímacie konanie.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

 

Cieľová profesia

Počas bakalárskeho štúdia vám pomôžeme stať sa tvorivými osobnosťami. Budete vedieť prakticky využiť všetky najnovšie znalosti a postupy pri práci s mediálnou technikou. Na Fakulte masmédií PEVŠ nadobudnete potrebné praktické vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky a dizajnu médií. Zasvätíme vás do tajov teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Získate poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby, ktoré budete môcť uplatniť v tvorivej práci.Študijné zamerania na zvýšenie praktických zručností pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia

 Politická komunikácia

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Študijné zameranie zahŕňa poznatky z oblasti médií, o ich obsahu a forme, riadenia médií, politických vied, sociológie, ekonomiky, psychológie, manažérskej, mediálnej a politickej etiky, manažmentu médií. To znamená nielen potrebnú teóriu masmediálnej a politickej komunikácie, ale aj prax. Študent sa naučí vytvárať mediálne a politické stratégie pre štátne inštitúcie, orgány samosprávy, politické subjekty, ako aj nadnárodné spoločnosti. Vybrané predmety pomôžu nadobudnúť prehľad na domácej a zahraničnej politickej scéne, v medzinárodných vzťahoch, mediálnom práve a legislatíve.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent sa stane znalcom na analýzu politických procesov, bude ovládať princípy domácej a zahraničnej politiky a naučí sa vytvárať politické programy na celoštátnej a regionálnej úrovni. Rovnako bude schopný samostatne tvoriť programy v oblasti zahraničnej alebo miestnej politiky, organizovať analytickú prácu, hodnotiť politické procesy a tvoriť politické kampane. Otvára sa mu tak možnosť pôsobiť v analytických štruktúrach politických strán, orgánov štátnej správy, tvorivých tímoch občianskych združení, v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, a to aj v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí (najmä v inštitúciách Európskej únie, NATO a agentúrach OSN). Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa certifikát. Absolvent navyše nadobudne teoretické vedomosti a predpoklady na prípadné doktorandské štúdium.

Marketing cestovného ruchu

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Cieľom študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je vzdelávanie a praktická príprava odborníkov – schopných uplatniť sa v sektore cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Štúdium poskytuje vedomosti z oblasti ekonómie, práva, manažmentu a marketingu, ale aj účtovníctva a financií, územno-správneho členenia, historických súvislostí, zvyklostí obyvateľstva v regiónoch, komunikačných zručností minimálne v dvoch svetových jazykoch, geografické znalosti, znalosti z informatiky, kvantitatívnych metód marketingu, tvorby produktov cestovného ruchu, ekonomicko-finančnej analýzy podnikov, obchodného podnikania, z obchodno-podnikateľských služieb a pod. V rámci štúdia sa študent môže zamerať na teoretickú a praktickú prípravu aj v širšom geografickom kontexte vzhľadom na blízkosť hraníc s Rakúskom, Maďarskom i Českom, ale aj vzhľadom na otvorené hranice EÚ a ďalšiu cezhraničnú spoluprácu.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikovej sfére služieb cestovného ruchu. Takisto vie riadiť procesy v podniku cestovného ruchu a organizácie na základnom a strednom stupni manažmentu. Vzhľadom na absolvovanie predmetov previazaných s praxou je pripravený v tejto oblasti aj samostatne podnikať. Uplatniť sa môže aj vo verejnej a regionálnej správe orientovanej na miestny, regionálny i vidiecky turizmus. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Digitálny marketing

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

 

Primárnym cieľom je vymedziť digitálny marketing ako štandardný a unikátny element marketingovej komunikácie. Študent získa prehľad o marketingových a komunikačných aktivitách na internete (vrátane webových stránok, internetovej reklamy a sociálnych médií) a tiež komunikácie prostredníctvom mobilných zariadení (dotykové telefóny, smartfóny a tablety). Nadobudne kľúčové informácie o internetovej reklame, jej formátoch a ich využití. Oboznámi sa s nevyhnutnými krokmi pri tvorbe reklamy na internete (definovanie potrieb, reklamné a komunikačné ciele, cieľová skupina, produkt, konkurencia, médiá). Osvojí si najviac využívané online marketingové nástroje, aby ich dokázal správne zvoliť na dosiahnutie marketingových, reklamných a informačných cieľov.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent nadobudne adekvátne znalosti z teórie a praxe marketingu, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a on-line reklamy. Praktické schopnosti a zručnosti mu v budúcnosti umožnia získať nových zákazníkov, zvýšiť predaj a zisk firmy a konkurencie- schopnosť. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Absolvent získa schopnosť:

 • prostredníctvom prístupu zvaného inbound marketing efektívne využiť náklady,
 • pomocou bezplatnej formy – blogovania – etablovať spoločnosť na trhu, a tak ju dostať do povedomia,
 • cez budovanie fanúšikovskej základne na sociálnych sieťach efektívne šíriť informácie,
 • efektívne využívať e-mail ako účinný nástroj s vysokou mierou konverzie,
 • pomocou SEO (search engine optimization) zlepšiť pozície webu vo vyhľadávači,
 • cez PPC kampane propagovať svoj produkt, špeciálnu akciu, blogy alebo online video,
 • budovať pozitívny imidž a upevniť značke nielen miesto na trhu, ale najmä vytvoriť želaný pozicioning vo vnímaní verejnosti (PR),
 • vytvoriť video content – ako by malo video vyzerať a s čím treba počítať pri príprave,
 • vytvoriť virálny content, ktorý zasiahne množstvo ľudí,
 • prostredníctvom stále atraktívneho Affiliate marketingu zvýšiť predaj produktu,
 • profitovať pomocou zákazníckej podpory (Customer service).
 • pracovať s analytickými nástrojmi (Google Analytics) a zhodnocovať návštevnosť

Mediálna komunikácia – Bc.

Charakteristika odboru

Cieľom bakalárskeho štúdia v študijnom programe Mediálna komunikácia je pripraviť tvorivých pracovníkov masmediálnej a marketingovej špecializácie, ktorí v praxi využijú najnovšie znalosti a postupy v tvorbe aj pri využívaní mediálnej techniky. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky, z teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie.

Dĺžka štúdia

3 až 4 roky

Forma štúdia

1. stupeň (Bc.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

2090 € denná, 1 890 € externá s možnosťou semestrálnych alebo mesačných splátok

 

Prijímacie konanie

  Bez prijímacích pohovorov

 

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou a splnenie podmienok pre prijímacie konanie.

Cieľová profesia

V médiách, v reklamnej, PR alebo full servisovej agentúre, vo firme ako marketingový pracovník

 Študijné zamerania na zvýšenie praktických zručností pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia

 Politická komunikácia

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

 

Študijné zameranie zahŕňa poznatky z oblasti médií, o ich obsahu a forme, riadenia médií, politických vied, sociológie, ekonomiky, psychológie, manažérskej, mediálnej a politickej etiky, manažmentu médií. To znamená nielen potrebnú teóriu masmediálnej a politickej komunikácie, ale aj prax. Študent sa naučí vytvárať mediálne a politické stratégie pre štátne inštitúcie, orgány samosprávy, politické subjekty, ako aj nadnárodné spoločnosti. Vybrané predmety pomôžu nadobudnúť prehľad na domácej a zahraničnej politickej scéne, v medzinárodných vzťahoch, mediálnom práve a legislatíve.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent sa stane znalcom na analýzu politických procesov, bude ovládať princípy domácej a zahraničnej politiky a naučí sa vytvárať politické programy na celoštátnej a regionálnej úrovni. Rovnako bude schopný samostatne tvoriť programy v oblasti zahraničnej alebo miestnej politiky, organizovať analytickú prácu, hodnotiť politické procesy a tvoriť politické kampane. Otvára sa mu tak možnosť pôsobiť v analytických štruktúrach politických strán, orgánov štátnej správy, tvorivých tímoch občianskych združení, v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, a to aj v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí (najmä v inštitúciách Európskej únie, NATO a agentúrach OSN). Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa certifikát. Absolvent navyše nadobudne teoretické vedomosti a predpoklady na prípadné doktorandské štúdium.

 

Marketing cestovného ruchu

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

 

Cieľom študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je vzdelávanie a praktická príprava odborníkov – schopných uplatniť sa v sektore cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Štúdium poskytuje vedomosti z oblasti ekonómie, práva, manažmentu a marketingu, ale aj účtovníctva a financií, územno-správneho členenia, historických súvislostí, zvyklostí obyvateľstva v regiónoch, komunikačných zručností minimálne v dvoch svetových jazykoch, geografické znalosti, znalosti z informatiky, kvantitatívnych metód marketingu, tvorby produktov cestovného ruchu, ekonomicko-finančnej analýzy podnikov, obchodného podnikania, z obchodno-podnikateľských služieb a pod. V rámci štúdia sa študent môže zamerať na teoretickú a praktickú prípravu aj v širšom geografickom kontexte vzhľadom na blízkosť hraníc s Rakúskom, Maďarskom i Českom, ale aj vzhľadom na otvorené hranice EÚ a ďalšiu cezhraničnú spoluprácu.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikovej sfére služieb cestovného ruchu. Takisto vie riadiť procesy v podniku cestovného ruchu a organizácie na základnom a strednom stupni manažmentu. Vzhľadom na absolvovanie predmetov previazaných s praxou je pripravený v tejto oblasti aj samostatne podnikať. Uplatniť sa môže aj vo verejnej a regionálnej správe orientovanej na miestny, regionálny i vidiecky turizmus. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

 

Digitálny marketing

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

 

Primárnym cieľom je vymedziť digitálny marketing ako štandardný a unikátny element marketingovej komunikácie. Študent získa prehľad o marketingových a komunikačných aktivitách na internete (vrátane webových stránok, internetovej reklamy a sociálnych médií) a tiež komunikácie prostredníctvom mobilných zariadení (dotykové telefóny, smartfóny a tablety). Nadobudne kľúčové informácie o internetovej reklame, jej formátoch a ich využití. Oboznámi sa s nevyhnutnými krokmi pri tvorbe reklamy na internete (definovanie potrieb, reklamné a komunikačné ciele, cieľová skupina, produkt, konkurencia, médiá). Osvojí si najviac využívané online marketingové nástroje, aby ich dokázal správne zvoliť na dosiahnutie marketingových, reklamných a informačných cieľov.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent nadobudne adekvátne znalosti z teórie a praxe marketingu, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a on-line reklamy. Praktické schopnosti a zručnosti mu v budúcnosti umožnia získať nových zákazníkov, zvýšiť predaj a zisk firmy a konkurencie- schopnosť. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Absolvent získa schopnosť:

 • prostredníctvom prístupu zvaného inbound marketing efektívne využiť náklady,
 • pomocou bezplatnej formy – blogovania – etablovať spoločnosť na trhu, a tak ju dostať do povedomia,
 • cez budovanie fanúšikovskej základne na sociálnych sieťach efektívne šíriť informácie,
 • efektívne využívať e-mail ako účinný nástroj s vysokou mierou konverzie,
 • pomocou SEO (search engine optimization) zlepšiť pozície webu vo vyhľadávači,
 • cez PPC kampane propagovať svoj produkt, špeciálnu akciu, blogy alebo online video,
 • budovať pozitívny imidž a upevniť značke nielen miesto na trhu, ale najmä vytvoriť želaný pozicioning vo vnímaní verejnosti (PR),
 • vytvoriť video content – ako by malo video vyzerať a s čím treba počítať pri príprave,
 • vytvoriť virálny content, ktorý zasiahne množstvo ľudí,
 • prostredníctvom stále atraktívneho Affiliate marketingu zvýšiť predaj produktu,
 • profitovať pomocou zákazníckej podpory (Customer service).
 • pracovať s analytickými nástrojmi (Google Analytics) a zhodnocovať návštevnosť

 


Ekonomika a manažment podnikania – Bc.

Charakteristika odboru

Bakalárske štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu podnikania PEVŠ vás kvalitne pripraví na kariéru nielen na domácom, ale i na zahraničnom trhu. Ponúkame dva žiadané študijné odbory Ekonomika a manažment podniku a Medzinárodné podnikanie, ktoré na iných školách podobného zamerania nenájdete.

Vďaka moderným spôsobom výučby a prednášajúcim odborníkom z praxe sa zvyšuje možnosť zamestnania absolventov. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na praktické využitie nadobudnutých vedomostí. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia.

Výhodou je aj možnosť štúdia cudzích jazykov prepojených s odborom. Cieľom bakalárskeho štúdia je orientácia v ekonomickej sfére a získanie vedomostí z manažérskej oblasti.

Dĺžka štúdia

3 roky - denná, 4 roky - externá

Forma štúdia

1. stupeň (Bc.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalárske štúdium Denné štúdiumExterné štúdium
Rok1890 €1590 €
Semester992 €835 €
Mesiac*208 €175 €

Prijímacie konanie

   Bez prijímacích pohovorov

 

 

Predpoklady pre prijatie

Úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods.1 zákona č.131/2002.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Absolventi môžu vykonávať funkcie určené pre podnikových ekonómov so znalosťami základných ekonomických a manažérskych väzieb fungovania podniku a sú pripravení riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy, ako aj vykonávať ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku.

Dokážu analyzovať ekonomické javy v podniku a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore. Majú odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov, preto sa uplatnia aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.Študijné zamerania na zvýšenie praktických zručností pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia

Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov z účtovníctva podnikateľských subjektov, zo zdanenia podnikateľských subjektov a z podnikateľského rozhodovania. Zameranie je zacielená na získanie vedomostí, na základe ktorých možno vykonávať funkcie určené pre podnikových ekonómov, manažérov vo vlastných firmách so základnou znalosťou ekonomických a manažérskych vzťahov. Štúdium pripraví ekonóma na oblasť účtovníctva, daní a finančného poradenstva. Dokáže tak analyzovať a riešiť teoretické a praktické problémy v uvedených oblastiach, bez ktorých nemôže existovať žiaden podnikateľský subjekt.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent sa uplatní najmä v malých a stredných podnikoch, v súkromnom sektore, ale aj v medzinárodnom prostredí – v podnikoch so zahraničnou účasťou alebo v zahraničných firmách na pozíciách stredného manažmentu. Absolvent dokáže vyhodnocovať, analyzovať a navrhovať vhodné postupy pre účtovnú, daňovú a poradenskú oblasť. V podnikateľskom subjekte je schopný zostaviť účtovnú závierku, vyčísliť základ dane a posúdiť daňovú povinnosť. V interakcii s odborníkmi z praxe dokáže riešiť zložitejšie problémy v oblasti účtovníctva, daní a finančného poradenstva. Má tiež znalosti z finančného účtovníctva a vie analyzovať účtovnú závierku a riešiť konkrétne problémy z praxe podnikov. Zároveň dokáže poskytovať finančné poradenstvo pre malé a stredné podniky. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Manažment startupov

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Startupisti, ktorí sa vzdelávajú, dokážu podľa svetových prieskumov zarobiť až 7-násobok priemerného platu. Potrebné vzdelanie zabezpečí študijné zameranie Manažment startupov. Orientuje sa na problematiku začínajúcich inovatívnych podnikov s potenciálom globálneho rastu a umožňuje im nahliadnuť do systémov ich fungovania. Pripraví ich na potenciálne problémy, ktoré startupistov a mladých začínajúcich podnikateľov na Slovensku ohrozujú.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Zameranie pripraví absolventa na to ako čeliť ekonomickým a manažérskym výzvam startupov a malých začínajúcich firiem. Po úspešnom ukončení štúdia bude zvládať problematiku riadenia podniku a vedieť, ako myslieť globálne a realizovať v podniku expanziu i prienik na zahraničné trhy. Absolvent si vie vypracovať konkurenčnú analýzu, ale aj  pripraviť životaschopný biznis plán a zabezpečiť získavanie financií na nevyhnutný rast. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.


Letová prevádzka – Bc.

Charakteristika odboru

Študijný program sa venuje všetkým aktivitám civilného letectva v oblasti spojenej prevádzky a zabezpečenia lietadiel. Študenti získavajú odborné znalosti a zručnosti najmä v teoretických základoch priebehu letu a jeho monitorovania, ďalej vo výkonových a technologicko-prevádzkových charakteristikách dopravného lietadla, požiadavkách letovej spôsobilosti a overovania spôsobilosti lietadiel, obchodno-ekonomických procesoch leteckých dopravcov, riadenia kvality a manažmentu letovej prevádzky a ďalších .

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná forma štúdia

Miesto štúdia

Praha

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

22.500 Kč (833 €) / semestr

Prijímacie konanie

bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie
 • podanie prihlášky na štúdium v elektronickej podobe
 • včasné uhradenie administratívneho poplatku
 • doloženie úradne overeného vysvedčenia o maturitnej skúške

Termín prijímacieho konania

bez prijímacích skúšok

Cieľová profesia

Výkonný manažment prevádzkovateľov leteckej dopravy, výkonný manažment na letiskách, dopravný pilot, riadenie letovej prevádzky, letové prevádzkové služby, všetky úrovne výkonných pozícií handlingových spoločností, pozície v prostredí štátnych organizácií civilného letectva, organizácie leteckého výcviku.
Služby leteckej dopravy v cestovnom ruchu – Bc.

Charakteristika odboru

Cieľom študijného programu je zapojiť študentov do praxe letovej prevádzky a umožniť im zapojenie do diania vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Študenti získavajú vedomosti v oblastiach marketingu, manažmentu, matematiky, štatistiky, geografie, účtovníctva, ekonomiky podniku, ekonomiky cestovného ruchu a techniky služieb cestovného ruchu.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná a kombinovaná forma štúdia

Miesto štúdia

Praha

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

22.500 Kč (833 €) / semestr

Prijímacie konanie

bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie
 • podanie prihlášky na štúdium v elektronickej podobe
 • včasné uhradenie administratívneho poplatku
 • doloženie úradne overeného vysvedčenia o maturitnej skúške / diplom a vysvedčenie z VOŠ

Termín prijímacieho konania

bez prijímacích skúšok

Cieľová profesia

Letecké a letové prevádzkové služby, poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu využívajúce leteckú dopravu, distribúcia a predaj leteckej prepravy, hotelové služby, letiská, handlingové spoločnosti, štátne orgány zamerané na leteckú dopravu, nadnárodné spoločnosti využívajúce leteckú dopravu, spoločnosti ponúkajúce cestovné poistenie a asistenčné služby, humanitárne organizáciePre absolventov VOŠ:

 • študijný plán v odbore Služby leteckej dopravy v cestovnom ruchu, prezenčné štúdium
 • študijný plán v odbore Služby leteckej dopravy v cestovnom ruchu, kombinované štúdium

Rozvoj ľudských zdrojov v ekonomike dopravy – Bc.

Charakteristika odboru

Cieľom študijného programu je poskytnúť kvalitné profesijne orientované ekonomické vzdelanie so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov, teda na špecifickú zložku personálnej práce, zaoberajúcu sa kariérnym riadením, starostlivosťou o systematický profesijný rast zamestnancov, organizácií podnikového vzdelávania, koncipováním rôznych podporných a motivačných programov pre zamestnancov.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná forma štúdia

Miesto štúdia

Praha

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

22.500 Kč  (833 €)/ semestr

Prijímacie konanie

bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie
 • podanie prihlášky na štúdium v elektronickej podobe
 • včasné uhradenie administratívneho poplatku
 • doloženie úradne overeného vysvedčenia o maturitnej skúške

Termín prijímacieho konania

bez prijímacích skúšok

Cieľová profesia

Výkon manažérskych funkcií v podnikoch dopravy, v štátnej správe a samospráve, v neziskovom sektore, v personálnych agentúrach a v širokom spektre súvisiacich služieb úradov a inštitúcií ako špecializovaný ekonóm- personalista so zameraním na oblasť podnikového vzdelávania, kariérneho riadenia a ďalších aktivít spojených s rozvojom ľudských zdrojov.
Sprievodcovská činnosť v cestovnom ruchu – Bc.

Charakteristika odboru

Program vznikol v úzkej spolupráci s Asociáciou sprievodcov ČR. Ide o jedinečný, prakticky zameraný program, zohľadňujúci európskej normy EN 15 565, ktoré zahŕňajú požiadavky na vykonávanie sprievodcovskej činnosti. Študenti získajú skúsenosti v oblasti cestovného ruchu a sprievodcovskej činnosti a unikátnu pozíciu na trhu práce.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná forma štúdia

Miesto štúdia

Praha

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

22.500 Kč ( 833€)/ semestr

Prijímacie konanie

bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie
 • podanie prihlášky na štúdium v elektronickej podobe
 • včasné uhradenie administratívneho poplatku
 • doloženie úradne overeného vysvedčenia o maturitnej skúške

Termín prijímacieho konania

bez prijímacích skúšok

Cieľová profesia

Stredná manažérske funkcie v oblasti cestovného ruchu, marketingu, verejnej správy, cestovných agentúrach a dopravných službách, v neziskovom sektore a spoločnostiach pôsobiacich na poli medzinárodného obchodu.
Cestovný ruch – Bc.

Charakteristika odboru

Štúdium programu je koncipované tak, aby mal absolvent po jeho dokončení perfektné znalosti nielen v cestovnom ruchu, ale aj stabilný základ pre uplatnenie vo verejnej sfére. Absolventi získajú prehľad v oblastiach manažmentu, ekonómie, marketingu, psychológie, sociológie, informatiky, práva a ďalších. Program zahŕňa aj štúdium dvoch cudzích jazykov.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná a kombinovaná forma štúdia

Miesto štúdia

Praha, Ostrava

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

22.500 Kč (833 €) / semester

Prijímacie konanie

bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie, podanie prihlášky na štúdium v elektronickej podobe, včasné uhradenie administratívneho poplatku, doloženie úradne overeného vysvedčenia o maturitnej skúške / diplom a vysvedčenie z VOŠ

Termín prijímacieho konania

bez prijímacích skúšok

Cieľová profesia

Stredná manažérske funkcie v oblasti cestovného ruchu, marketingu, verejnej správy, cestovných agentúrach a dopravných službách, v neziskovom sektore a spoločnostiach pôsobiacich na poli medzinárodného obchodu.Pre absolventov VOŠ:

 • študijný plán v odbore Cestovný ruch, prezenčné štúdium
 • študijný plán v odbore Cestovný ruch, kombinované štúdium

Právo vo verejnej správe – Bc.

Charakteristika odboru

Fungujúce štátne inštitúcie a samosprávny aparát prinášajú v súčasnosti nový dopyt po kvalifikovaných a prakticky zameraných absolventoch vysokých škôl. Na rast tohto dopytu reaguje veľmi rýchlo aj naša vysoká škola. Dva nové právne odbory sú odpoveďou na dynamicky sa rozvíjajúci trh práce a dopyt po pracovníkoch s moderným právnym vysokoškolským vzdelaním. Tieto odbory majú rad spoločných prvkov tvoriacich klasický základ vyššieho právneho vzdelania (občianske, obchodné, administratívne a trestné právo) podobný právnickým fakultám, ktorý vytvára predpoklad pre neskoršie pokračovanie v magisterskom štúdiu. Právo vo verejnej správe je odbor zameraný primárne na riešenie právnej problematiky v oblasti fungovania štátnych inštitúcií, jeho uchádzači sa výborne uplatnia ako špecialisti v štátnej správe, či v orgánoch samosprávy.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná, Kombinovaná

Miesto štúdia

Praha, Ostrava – prezenčná forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

 

 

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalářské prezenčné i kombinované štúdium: od  629 €   za semester

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Doloženie overenej kópie maturitného vysvedčenia.

Termín prijímacieho konania

Informácie obdržíte na bezplatnej informačnej linke 0800 107 801

Cieľová profesia

 • Pracovník právneho odboru štátneho úradu
 • Štátny úradník v štátnej správePodnikanie – Bc.

Charakteristika odboru

Študijný odbor vypĺňa znalostný segment medzi študijnými odbormi ekonomika podniku a manažment. Stavia na ekonomickom myslení orientovanom na podnikanie, ktoré je rozvinuté o súvisiace poznatky psychológie, sociológie a manažmentu. Súčasne odbor akcentuje aj exaktné myslenie založené na kvantitatívnych metódach a informačných systémoch. Vybraným aspektom v odbore je tiež problematika financovania podnikov. Vzdelávací proces v bakalárskom odbore Podnikanie je zameraný na výchovu podnikavých manažérov a podnikateľov, rozvíjanie kľúčových podnikateľských kompetencií a leadershipu. Odbor je profilovaný najmä na prehlbovanie súdobých teoretických a praktických požiadaviek rozvoja malých a stredných firiem. V štúdiu odboru Podnikanie je možné pokračovať na nadväzujúcom magisterskom stupni.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná, Kombinovaná forma

Miesto štúdia

Praha, Ostrava – prezenčná forma

Praha, Ostrava, Brno,- kombinovaná forma

 

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalářské prezenčné i kombinované štúdium: od  629 €   za semester

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Doloženie overenej kópie maturitného vysvedčenia.

Termín prijímacieho konania

Informácie obdržíte na bezplatnej informačnej linke 0800 107 801

Cieľová profesia

 • Podnikateľ v malom a strednom podnikaní
 • Vedúci pracovníci na úrovni nižšieho a stredného manažmentuPodnikanie a manažment v obchode a službách – Bc.

Charakteristika odboru

Nosnými disciplínami a stredom záujmu v odbore sú jednoducho definovateľné disciplíny – marketing, obchod (nákup a predaj) a logistika. Teda disciplíny, bez ktorých sa nezaobíde žiadny sektor podnikania či odvetvia národného hospodárstva, počnúc výrobou ocele, cez strojárstvo či poľnohospodárstvo a končiac obchodom, službami alebo voľnočasovými aktivitami. Toto napokon potvrdzujú aj citáty dvoch významných osobností – Petera Druckera a Benjamina Franklina, vzťahujúce sa k dvom kľúčovým pojmom – marketing a obchod. Pokiaľ ide o marketing, tak Peter Drucker vyhlásil: „Podnikanie má dve – a len dve – základné funkcie: marketing a inováciu. Marketing a inovácia plodí výsledky, všetko ostatné sú náklady.“ Význam obchodu a obchodovanie potom odráža citát Benjamina Franklina, ktorý hovorí: „Obchodovanie ešte nikdy nezruinovalo žiadny národ.“

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná, Kombinovaná

Miesto štúdia

Praha, Ostrava – prezenčná forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalářské prezenčné i kombinované štúdium: od  629 €   za semester

 

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Doloženie overenej kópie maturitného vysvedčenia.

Termín prijímacieho konania

Informácie obdržíte na bezplatnej informačnej linke 0800 107 801

Cieľová profesia

 • Obchodný riaditeľ
 • Obchodný manažér
 • Manažér predaja
 • Vedúci obchodnej skupiny
 • Podnikateľ vo sfére obchodu a služiebAplikovaná informatika – Bc.

Charakteristika odboru

V súčasnosti sú pre použitie v podnikovej praxi pripravené už desiatky informačných technológií a ich počet rastie veľmi rýchlo. Bez týchto IT nástrojov si možno len ťažko predstaviť realizáciu základných funkcií v akejkoľvek organizácii. Preto sa čoraz viac zvyšuje potreba kvalifikovaných odborníkov, ktorí dokážu tieto nástroje nielen tvoriť, ale predovšetkým ovládať. Naša škola sa preto snaží už niekoľko rokov zameriavať na vyššie štandardy výučby v odbore Aplikovaná informatika špecializáciou Informačné technológie. Rozšírte aj Vy rad úspešných absolventov našej vysokej školy a získajte nové znalosti v oblasti, ktorej patrí blízka i vzdialenejšia budúcnosť.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Bakalárske Bc. Prezenčná, Kombinovaná forma

Miesto štúdia

Praha, Ostrava – prezenčná forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

 

Začiatok štúdia

Február, Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalárske prezenčné a kombinované štúdium: od 666 € za semester

 

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termín prijímacieho konania

Informácie obdržíte na bezplatnej informačnej linke 0800 107 801

Cieľová profesia

 • Konzultant
 • Manager ICT
 • Project manager atd.Právo I. stupeň – Bc.

Charakteristika odboru

Bakalárske štúdium práva je skvelá príležitosť, ako sa orientovať v právnej oblasti, získať nové vedomosti z histórie, jazykov, či európskych štruktúr. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia.

Vysoko kvalitný spôsob výučby zabezpečujú aj odborníci z praxe. Na rozdiel od iných fakúlt rovnakého zamerania, na PEVŠ ponúkame aj prednášky v cudzích jazykoch. Ako absolventi bakalárskeho stupňa štúdia nadobudnete znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládate mechanizmus štátnych orgánov so zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Uplatniť sa môžete najmä v súdnictve, štátnej správe a samospráve.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

1. stupeň (Bc.) - denná, externá

Miesto štúdia

Bratislava

 

 

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalárske štúdium

Bratislava

Denné štúdiumExterné štúdium
Rok2190 €1990 €
Semester1150 €1045 €
Mesiac241 €219 €

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program „Právo “ zaradeného do študijného odboru Právo  je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie , prijímacie skúšky sa nebudú konať.

Cieľová profesia

Dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve. Absolvent má znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku a osobitných predpisov.

Uplatnenie absolventa v praxi:

 • súdny tajomník,
 • vyšší súdny úradník
 • odborný referent – špecialista v štátnej správe,
 • odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku.


Online prihláška


Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.