Psycholog

Odbory a zamerania

Školská a pracovná psychológia – Mgr.

Charakteristika odboru

Absolvovaním magisterského štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ získate široké spektrum možností, ako a kde sa uplatniť. Ponúkame na výber dva študijné odbory: Psychológia a Školská a pracovná psychológia. Odbor Psychológia zaujme predovšetkým záujemcov o klinickú a poradenskú psychológiu. Štúdium poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie.

Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia a jeho kurikulum vychádza zo súčasných návrhov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu psychológov v krajinách Európskej únie, čím sa zaraďuje medzi kvalitné a moderné programy štúdia psychológie.

Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Ako absolventi nadobudnete vedomosti aj praktické zručnosti relevantné pre psychologickú prevenciu, diagnostiku, intervenciu a výskum.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne a doktorandské štúdium.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

Externá

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Magisterské štúdium Denné štúdiumExterné štúdium
Rok2190 €1990 €
Semester1150 €1045 €
Mesiac241 €219 €

Prijímacie konanie

Štúdium možné bez prijímacích pohovorov

Predpoklady pre prijatie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium v študijnom odbore 3.1.9 psychológia v dennej forme v študijnom programe Psychológia a v externej forme v študijnom programe Školská a pracovná psychológia.

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v dennej i externej forme štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v  študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe psychológia – v kombinácii s ďalším akademickým/ profesijným/ umeleckým predmetom. Absolvovaním uvedených študijných odborov uchádzači splnia požiadavku získania 180 kreditov za požadované základné a aplikované psychologické disciplíny, čo ich oprávňuje vstúpiť do II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Absolvent bude pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou klientov, komunitou aj spoločnosťou. Bude disponovať EFPA navrhovanými primárnymi kompetenciami: komunikácia, formulácia a špecifikácia cieľov, diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj. Ako expert bude využívať tieto kompetencie v sfére školského a pracovno-organizačného poradenstva pri poskytovaní služieb v oblasti učenia a vzdelávania jednotlivcov a skupín, výchovy alebo modifikácie prejavov správania, v osobnostnom a profesijnom vývine a kariérovom raste, v rozvíjaní sociálnych vzťahov, sociálnej dynamiky, sociálnej atmosféry a pri optimalizácii procesov organizácie. Bude kvalifikovaný na poskytovanie a realizáciu expertných analýz a psychodiagnostických služieb.

Teoretické vedomosti
Absolvent magisterského programu štúdia získa poznatkovú základňu z oblasti psychológie jednotlivca, skupiny, organizácie, školy, spoločnosti a kultúry, ktoré sa týkajú pracovného a školského správania, pracovných a školských vzťahov, spotrebiteľského správania a motivácie. Má solídny základ a hlbšie znalosti psychologických disciplín z organizačnej a pracovnej psychológie, školskej a pedagogickej psychológie, metodológie, poradenskej psychológie, psychológie osobnosti.
Získa vhľad do komplexných psychologických problémov prepojených v rámci teoretických a empirických poznatkov ako aj potrieb praxe. Orientuje sa nielen v základných psychologických teóriách, ale má znalosti aj o ich špecifikách a súčasných trendoch. Má prehľad vo výskumných technikách jednotlivých psychologických disciplín, dokáže posúdiť ich pozitíva a negatíva a adekvátnosť ich použitia vzhľadom na kontext. Ovláda podmienky a okolnosti aplikácie metód psychologického hodnotenia a intervencie, čo z neho robí experta.
Pozná hlbšie princípy vedeckého výskumu v psychológii, projektovania.
Ovláda legislatívne etické princípy psychologickej činnosti.

Praktické a doplňujúce zručnosti
Absolvent vďaka nadobudnutým zručnostiam dokáže: špecifikovať ciele (analýza potrieb; nastavenie cieľa), hodnotiť (individuálne; skupinovo; organizačne; situačne), rozvíjať (definícia a analýza požiadaviek; dizajn; testovanie; hodnotenie), intervenovať (plánovanie; priama orientácia na jednotlivca; priama orientácia na situáciu; nepriama orientácia; implementácia produktu alebo servisu), vyhodnocovať (plánovanie; meranie; analýza) a komunikovať (poskytovanie spätnej väzby; písanie správ).
Z hľadiska školskej psychológie môžu študenti absolvovať prax zameranú na integráciu teoretických a praktických vedomostí. Získajú tak zručnosti pre poskytovanie odborných psychologicko-výchovných/edukačných a preventívnych služieb deťom, žiakom, študentom, rodičom a zákonným zástupcom, učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom. Tieto môžu byť zamerané na osobnostný rozvoj žiakov, prevenciu a riešenie výchovných, vzdelávacích problémov, voľby povolania, kvalitnú spoluprácu školy a rodiny s využitím moderných foriem preventívnej, psychodiagnostickej a konzultačno-poradenskej práce.
Z hľadiska pracovnej psychológie dokáže ako expert tvorivo a integrovane hodnotiť a intervenovať v oblasti pracovnej, organizačnej, personálnej a spotrebiteľského správania. Vie aplikovať vedecké poznatky v rôznych situáciách: napríklad interakcia človek – pracovné prostredie, spokojnosť v práci, sociálna atmosféra, motivácia pracovníkov, výberové konania, nákupné motívy, riadenie a rozvoj manažérov. Osvojí si zručnosti potrebné pre výkon povolania: napríklad analýza práce a tvorba kompetenčného modelu, analýza organizačnej kultúry, vedenie rozhovoru, projektovanie, realizácia a interpretácia psychodiagnostického hodnotenia, plánovanie a realizácia expertných analýz, rozvojových programov, výberového konania. Dokáže identifikovať a zadefinovať problémy a potreby klienta.
Súčasťou druhého stupňa je tiež realizovanie výskumu. Absolvent je schopný kriticky analyzovať a riešiť komplexné problémy širšej oblasti psychológie. Z hľadiska akademických zručností má magister potrebné vedomosti, zručnosti a prístup k realizácii nezávislého výskumu. Dokáže integrovať vedomosti, schopnosti, osobné hodnoty a postoje, ktoré sú nadobúdané pracovnými skúsenosťami a učením sa praxou.
Absolvent dokáže naplánovať a uplatňovať etické princípy profesie z hľadiska vedeckého výskumu i praxe.

Uplatnenie
Absolvent s orientáciou na školskú psychológiu bude riadiť priebeh edukačného procesu na celej biodromálnej dráhe človeka v školách (materských, základných, stredných a vysokých), v školských zariadeniach (PPP, detských integračných centrách, liečebno-výchovných zariadeniach, nápravno-výchovných a diagnostických zariadeniach, detských domovoch a i.) a v mimoškolských zariadeniach (vo firmách, inštitúciách, organizáciách) štátneho, neštátneho a súkromného sektora v rezortoch školstva, ale aj v iných rezortoch (zdravotníctva, kultúry, výroby a i.) a v rámci neho optimálny rozvoj osobnosti klientov a psychického zdravia účastníkov edukačného procesu.

Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na školskú psychológiu: 
– v procese edukácie v štátnych, cirkevných a súkromných materských, základných, stredných a vysokých školách a školských zariadeniach rôzneho odborného zamerania (pedagogicko-psychologické poradne, detské integračné centrá, detské domovy, nápravno-výchovné zariadenia, liečebno-výchovné sanatóriá a i.)
– v procese edukácie v mimoškolských štátnych, cirkevných a súkromných zariadeniach, vrátane firiem, inštitúcií a organizácií verejnej a štátnej správy, kde pracuje s jednotlivcami, skupinou ľudí a komunitou
– v oblasti edukačného výskumu
– v prednáškovej oblasti psychológie edukácie na vysokých školách a vzdelávacích zariadeniach
– v masmédiách v oblasti edukácie
Absolvent s orientáciou na pracovnú oblasť sa ako psychológ uplatní v rôznych sférach a oblastiach, ako napríklad v organizácii, podniku, personálnych, poradenských, marketingových a výskumných agentúrach. Je spôsobilý na vykonávanie personálnej práce (výber, poradenstvo, rozvoj ap.). Svoje uplatnenie nájde aj v neziskových organizáciách a oddeleniach firiem, ktorých náplňou práce je analýza a projektovanie internej komunikácie a komunikácie s verejnosťou. Môže sa uplatniť ako poradca v medzinárodných pracovných kolektívoch. V nadnárodných štruktúrach môže pôsobiť ako poradca v oblasti vzťahov, integračných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia alebo pri výbere a zostavovaní tímu medzinárodného zloženia.

Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na pracovnú psychológiu: 
– kariérové poradenstvo a rozvoj
– personálny výber a riadenie
– aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia)
– marketingový prieskum
– výskum a ďalšie vzdelávanie
– v manažmente
– budovanie a rozvoj tímov
Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.