Právnik

Odbory a zamerania

Medzinárodné vzťahy a diplomacia- Mgr.

Charakteristika odboru

Staňte sa znalcom na medzinárodné vzťahy a vykročte priamo k svojej kariére v službách diplomacie, či európskych a medzinárodných inštitúciách. Slovenský študijný program s možnosťou voliteľných predmetov v anglickom jazyku alebo výhradne anglický magisterský študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia voľne nadväzuje na bakalárske štúdium a je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí majú ambície uspieť vo svete.

Náš študijný program je jediným programom v Slovenskej republike, ktorý je jednak zameraný na kombináciu oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie v slovenskom i anglickom jazyku, a ktorý ďalej kladie dôraz aj na predmety z oblasti medzinárodného a európskeho práva.  

Na programe bude v rovine teoretickej výučby aj praktických skúseností participovať aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa budú podieľať na výučbe, patrí aj prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – člen Poradného výboru o ochrane národnostných menšín Rady Európy a člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – člen Komisie OSN pre medzinárodné právo a prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc. – bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku. Prepojenie teórie s praxou študent získa aj mimoriadnymi prednáškami odborníkov z praxe, zahraničných a slovenských štátnikov, či profesionálov pôsobiacich v diplomacii.

Po ukončení programu medzinárodné vzťahy a diplomacia bude študent vybavený odbornými znalosťami z oblasti práva, politológie, ekonómie, či dejín, ale súčasne  znalosťami jazykovými. Vysokoškolské štúdium je zároveň priestorom na získavanie kontaktov v odbornej sfére, ktoré na Paneurópskej vysokej škole zabezpečujeme prostredníctvom stáží, odbornej praxe, či spolupráci s partnermi.

Dĺžka štúdia

2 roky - denná , 2,5 rokov - externá

Forma štúdia

Denná, Externá

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Študijný program bilingválny:

Bakalárske štúdium Denné štúdiumExterné štúdium
Rok2600€*2600€*
Semester1300 €1300 €
Mesiac*260 €260 €

*Prosperita Holding, a.s. udeľuje štipendium študentom s najlepšími výsledkami.

Študijný program v anglickom jazyku:

Bakalárske štúdium Denné štúdiumExterné štúdium
Rok3600€*3600€*
Semester1800 €1800 €
Mesiac*360 €360 €

*Prosperita Holding, a.s. udeľuje štipendium študentom s najlepšími výsledkami.

Prijímacie konanie

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne sú tieto podmienky prijímacej skúšky nasledovné:

písomný test – preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií;

písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku);

informatívny ústny pohovor s uchádzačom, zameraný na všeobecný prehľad v rozsahu stredoškolského učiva v predmete náuka o spoločnosti, v moderných svetových a slovenských dejinách, prehľad o aktuálnom spoločenskom dianí.

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne. Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme štúdia budú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. cez Univerzitný informačný systém.

O kritériách, resp. spôsoboch prijímania na fakultu rozhoduje akademický senát fakulty a tieto sú zverejňované vždy najneskôr k 20. septembru akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, na ktorý sa prijímanie uskutočňuje.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Absolvent magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia  sa stáva odborníkom v tejto oblasti, ktorý je spôsobilý pôsobiť v zahraničí a i v príslušných štruktúrach na území nášho štátu. Okrem širokých vedomostí v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie získa orientáciu a prehľad v oblastiach medzinárodného a európskeho práva a politických vzťahov, pričom bude schopný v týchto oblastiach odborne komunikovať v cudzom svetovom jazyku.

Absolventi magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia sú spôsobilí vykonávať tieto profesie: zamestnanec v zahraničnej službe (napríklad v medzinárodných organizáciách a inštitúciách vrátane Európskej únie), ako i v štátnej správe (najmä ministerstvá, Národná rada SR, Úrad vlády a pod.) a tiež v politických stranách a záujmových združeniach a v treťom sektore.
Medzinárodné vzťahy a diplomacia- Bc.

Charakteristika odboru

Získajte kvalifikované vedomosti týkajúce sa svetového, európskeho a domáceho diania a uplatnite sa v službách diplomacie či európskych a medzinárodných inštitúciách. Nový študijný program “Medzinárodné vzťahy a diplomacia” je možné študovať v slovenskom jazyku s výberom voliteľných predmetov v angličtine, alebo čisto v anglickom jazyku. Program ponúka výnimočné možnosti pre výnimočných študentov s aktívnym záujmom o dianie vo svete. Na programe bude v rovine teoretickej výučby aj praktických skúseností participovať aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa budú podieľať na výučbe patrí aj prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – člen Poradného výboru o ochrane národnostných menšín Rady Európy a člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – člen Komisie OSN pre medzinárodné právo a prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. – bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku. Prepojenie teórie s praxou študent získava aj mimoriadnymi prednáškami odborníkov z praxe, zahraničných a slovenských štátnikov, či profesionálov pôsobiacich v diplomacii. Po ukončení programu “Medzinárodné vzťahy a diplomacia” bude študent vybavený odbornými znalosťami z oblasti politológie, práva, ekonómie, či dejín, ale súčasne  znalosťami jazykovými. Vysokoškolské štúdium je zároveň priestorom na získavanie kontaktov v odbornej sfére, ktoré na Paneurópskej vysokej škole zabezpečujeme vďaka možnostiam stáží, odbornej praxe, či spolupráci s partnermi.

Dĺžka štúdia

3 roky - denná, 4 roky - externá

Forma štúdia

Denná, Externá

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Študijný program bilingválny:

Bakalárske štúdiumDenné štúdiumExterné štúdium
Rok2600 €2600 €
Semester1365 €1365 €
Mesiac286 €286 €

* 10% študentov s najlepšími výsledkami dostanú štipendium vo výške 1500 euro, ktoré udeľuje Prosperita Holding, a.s.

Študijný program v anglickom jazyku:

Bakalárske štúdiumDenné štúdiumExterné štúdium
Rok3600 €3600 €
Semester1890 €1890 €
Mesiac396 €396 €

* 10% študentov s najlepšími výsledkami dostanú štipendium vo výške 1500 euro, ktoré udeľuje Prosperita Holding, a.s.

Prijímacie konanie

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne je prijatie na štúdium možné bez prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • splnenie formálnych podmienok – najmä podanie prihlášky v určenom termíne (vrátane všetkých príloh)

Predpoklady pre prijatie

Úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Absolvent bakalárskeho študijného programu “Medzinárodné vzťahy a diplomacia” sa stáva odborníkom v oblasti medzinárodných vzťahov, ktorý je spôsobilý pôsobiť v zahraničí a i v príslušných štruktúrach na území nášho štátu. Získa orientáciu a prehľad v základných kategóriách politickej analýzy a politológie, histórie, politickej geografie, základov diplomacie, základov ekonomiky a základov práva a zároveň bude o danej problematike schopný odborne komunikovať v cudzom jazyku.
Právo (online podpora) – Chytré štúdium

Charakteristika odboru

Bakalárske štúdium práva je skvelá príležitosť, ako sa orientovať v právnej oblasti, získať nové vedomosti z histórie, jazykov, či európskych štruktúr. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia.

Vysoko kvalitný spôsob výučby zabezpečujú aj odborníci z praxe. Na rozdiel od iných fakúlt rovnakého zamerania, na PEVŠ ponúkame aj prednášky v cudzích jazykoch. Ako absolventi bakalárskeho stupňa štúdia nadobudnete znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládate mechanizmus štátnych orgánov so zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Uplatniť sa môžete najmä v súdnictve, štátnej správe a samospráve.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Nový modul online podpory zefektívni vaše štúdium a ušetrí váš čas. Študujte odbor právo moderným spôsobom, ktorý myslí na vaše potreby. Sledujte prednášky online z domu či práce a využívajte ďalšie výhody, ktoré modul ponúka. Kvalita štúdia a podmienky na jeho úspešné absolvovanie ostávajú bez zmeny.

Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali. K dispozícii vám budú aj všetky online zdroje PEVŠ, vrátane prístupu do knižnice, k elektronickým vedeckým databázam, právnemu informačnému systému C.H. BECK. Taktiež konzultácie svojich akademických a študijných otázok môžete vykonávať prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov.

Semináre (pozn.: uplatňujú sa v prípade dennej formy štúdia), postupové skúšky aj štátne skúšky, vrátane obhajob záverečných prác absolvujete v sídle školy v Bratislave.

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Bakalárské Bc. Externá, Kombinovaná, On-line,

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801

Prijímacie konanie

Chytré štúdium je otvorené všetkýmpodrobnejšie informácie dostanete na bezplatnej linke 0800 107 801.

Predpoklady pre prijatie

Úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

Dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve. Absolvent má znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku a osobitných predpisov.

Uplatnenie absolventa v praxi:

 • súdny tajomník,
 • vyšší súdny úradník
 • odborný referent – špecialista v štátnej správe,
 • odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku.Obchodné právo v kontexte EÚ – LL.M.

Charakteristika odboru

Profesijné vzdelávanie vychádzajúce z LLM je rozšírené vzdelávanie pre právnikov a odborníkov, pohybujúcich sa v právnej oblasti.

Vzdelávací program LLM Obchodné právo v kontexte EÚ poskytuje vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

Obsahom všetkých modulov je vysvetlenie základných pojmov, metód a techník v oblasti práva, praktická analýza vybraných právnych problémov a diskusia o implementácii v prostredí jednotlivých firiem účastníkov kurzu. Správnosť riešenia a postupov si overíte diskusiami a konzultáciami.

Dĺžka štúdia

Štandardná doba štúdia: jeden rok, Intenzívne štúdium: 6 mesiacov

Forma štúdia

Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

4.999€ ( s DPH) – základná cena vzdelávacieho programu

5.999€ (s DPH) – cena vzdelávacieho programu v prípade absolvovania Modulu 6: Medzinárodné právo obchodné vo Veľkej Británii

Prijímacie konanie

Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej  TU

Predpoklady pre prijatie

Vzdelávací program LLM Obchodné právo v kontexte EÚ je určený pre právnikov, advokátov a ďalších špecialistov pohybujúcich sa v prostredí práva.

 

Termín prijímacieho konania

18.2.2017

Cieľová profesia

Zvýšenie právneho povedomia, schopnosť identifikovať riziká pochádzajúce z právneho prostredia a zvýšiť bezpečnosť firmy rozvojom ľudských zdrojov v oblasti práva využívaním efektívnych metód a techník strategického riadenia.Rozsah vzdelávacieho programu

1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 16 hodín priamej výučby:

Modul 1: Základy práva EÚ

Modul 2: Ekonomika a politika EÚ

Modul 3: Strategický management pre právnikov

Modul 4: Európske súťažné právo

Modul 5: Bankovníctvo a poisťovníctvo v kontexte EÚ

Modul 6: Medzinárodné právo obchodné

Poznámka: Modul 6 Medzinárodné právo obchodné je v prípade záujmu možné absolvovať vo veľkej Británii, kde je organizovaný v spolupráci so Staffordshire University. V tomto prípade prebieha výučba v anglickom jazyku. Študentom je zabezpečená doprava a ubytovanie, ktoré nie je zahrnuté v základnej cene programu.

2). 4 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce

Garanti vzdelávacieho programu

JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA

Ing. Antonino Milicia, Ph.D.

Mgr. Petr Běhan, Ph.D.

Ing. Karel Osička, MBA

JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu

Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.

Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).

Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.

Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.

Poznámka: V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.

Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu

Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu

Termín a čas konania

18.2.2017 (sobota)

8:00- 9:00 – Úvod do programu

9:00 – 17:00 – Modul 1: Základy práva EÚ

19.2.2017 (nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 1: Základy práva EÚ

25.3. 2017 a 26.3. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 2: Ekonomika a politika EÚ

29.4. 2017 a 30.4. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 6: Medzinárodné právo obchodné

(V prípade konania Modulu 6: Medzinárodné právo obchodné vo veľkej Británii : 28.4. 2017 – 30.4. 2017 od 9:00 – 17:00)

27.5. 2017 a 28.5. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 3: Strategický management pre právnikov

24.6. 2017 a 25.6. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 4: Európske súťažné právo

8.7. 2017 a 9.7. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 5: Bankovníctvo a poisťovníctvo v kontexte EÚ

9.9. 2017

9:00 – 17:00 – Obhajoba záverečnej práce

11.11. 2017

9:00 – 17:00 – Obhajoba záverečnej práce

Poznámka: Počas výučby je účastníkom vzdelávacieho programu k dispozícii občerstvenie vrátane obedu.

Minimálny počet účastníkov vzdelávacieho programu: 10

Poznámka: Ponúkaný kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny. V tomto prípade sa termín a miesto dohodne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Študijný materiál

Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu – ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.

Kontaktná osoba

PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.

Tel.: +421 2 6820 3621, +421 911 478 998

E-mail: education@paneurouni.com


Základy obchodného práva v kontexte EÚ – LL.M.

Charakteristika odboru

Profesijné vzdelávanie vychádzajúce z LLM je rozšírené vzdelávanie pre právnikov a odborníkov, pohybujúcich sa v právnej oblasti.

Vzdelávací program LLM Základy obchodného práva v kontexte EÚ poskytuje vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

Obsahom všetkých modulov je vysvetlenie základných pojmov, metód a techník v oblasti práva, praktická analýza vybraných právnych problémov a diskusia o implementácii v prostredí jednotlivých firiem účastníkov kurzu. Správnosť riešenia a postupov si overíte diskusiami a konzultáciami.

Dĺžka štúdia

Štandardná doba štúdia: jeden rok , Intenzívne štúdium: 6 mesiacov

Forma štúdia

Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

2.999€ ( s DPH)

Prijímacie konanie

Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej  TU

 

Predpoklady pre prijatie

Vzdelávací program LLM Základy obchodného práva v kontexte EÚ je určený pre právnikov, advokátov a ďalších špecialistov pohybujúcich sa v prostredí práva.

Cieľová profesia

Zvýšenie právneho povedomia, schopnosť identifikovať riziká pochádzajúce z právneho prostredia a zvýšiť bezpečnosť firmy rozvojom ľudských zdrojov v oblasti práva využívaním efektívnych metód a techník strategického riadenia.Rozsah vzdelávacieho programu

1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 8 hodín priamej výučby:

Modul 1: Základy práva EÚ

Modul 2: Ekonomika a politika EÚ

Modul 3: Strategický management pre právnikov

Modul 4: Európske súťažné právo

Modul 5: Bankovníctvo a poisťovníctvo v kontexte EÚ

Modul 6: Medzinárodné právo obchodné

2). 2 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce

Študijný materiál

Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu – ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.

Garanti vzdelávacieho programu

JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA

Ing. Antonino Milicia, Ph.D.

Mgr. Petr Běhan, Ph.D.

Ing. Karel Osička, MBA

JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu

Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.

Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).

Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.

Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.

Poznámka: V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.

Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu

Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu

Kontaktná osoba

PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.

Tel.: +421 2 6820 3621, +421 911 478 998

E-mail: education@paneurouni.com


Právo – Habilitačné a inauguračné konanie

Charakteristika odboru

Forma štúdia

Habilitačné a inauguračné konaie

Miesto štúdia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Cena investície do vzdelávania

Poplatky ZDE 

Predpoklady pre prijatie

Kritéria ZDE
Právo – Rigorózne konanie

Charakteristika odboru

Fakulta je na základe priznaných práv oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore “právo” a po ich vykonaní udeľovať akademický titul “doktor práv” (v skratke “JUDr.”). Bližšie informácie o rigoróznom konaní sú obsiahnuté v Rigoróznom poriadku

Rigorózne konanie sa realizuje v nasledovných špecializáciách študijných predmetov:
• Teória a dejiny štátu a práva
• Ústavné právo
• Správne právo
• Pracovné právo
• Trestné právo
• Medzinárodné a európske právo
• Obchodné právo
• Občianske právo

Forma štúdia

Rigorózne konanie (JUDr.)

Miesto štúdia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Cena investície do vzdelávania

pre uchádzačov zo SR a ČR – 750 €

pre ostatných uchádzačov – 1500 €

Termín prijímacieho konania

Termín podania e-prihlášky: priebežne počas akademického roka

Termín odovzdania rigoróznej práce

Zimný termín: do 31. 10. 2016

Letný termín: do 29. 2. 2016Podľa posledného hodnotenia nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je FP PEVŠ najatraktívnejšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku s najvyššou zamestnanosťou absolventov. Fakulta práva PEVŠ ponúka kvalitnú formu vzdelávania s atribútmi vedeckosti, exkluzivity, modernosti, prepojenosti s praxou a medzinárodným rozmerom vzdelania a výskumu. Počas štúdia rozvíja osobnú kreativitu študentov, podporujeme hľadanie neštandardných a flexibilných riešení.

Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov študent môže absolvovať časť štúdia v zahraničí. Po ukončení štúdia bude mať odborné vedomosti a zručnosti vykonávať náročnejšie práce v štátnej správe a samospráve, pracovať ako čakateľ v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Získa kvalitný právny prehľad, dokáže analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a zvládne postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Stane sa odborníkom spôsobilým fundovane odpovedať na výzvy súčasného spoločenského vývoja.

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia a získaní titulu magister v odbore právo môže ďalej pokračovať na našej fakulte v rigoróznom konaní (doktor práv – JUDr.), doktorandskom štúdiu (philosophiae doctor – PhD.), ale aj v habilitačnom konaní (docent – doc.) a vymenúvacom konaní za vysokoškolského profesora.


Právo III. stupeň – PhD.

Charakteristika odboru

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti práva. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.

Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.)

Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

Dĺžka štúdia

3 roky – denná forma 4 rokov – externá forma

Forma štúdia

3. stupeň (PhD.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

9990 € denná, 2490 € externá s možnosťou semestrálnych alebo mesačných splátok

Prijímacie konanie

Základnou podmienkou prijatia na doktorském štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na doktorské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Cieľová profesia

 • vedecký pracovník
 • vysokoškolský učiteľ


Podľa posledného hodnotenia nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je FP PEVŠ najatraktívnejšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku s najvyššou zamestnanosťou absolventov. Fakulta práva PEVŠ ponúka kvalitnú formu vzdelávania s atribútmi vedeckosti, exkluzivity, modernosti, prepojenosti s praxou a medzinárodným rozmerom vzdelania a výskumu. Počas štúdia rozvíja osobnú kreativitu študentov, podporujeme hľadanie neštandardných a flexibilných riešení.

Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov študent môže absolvovať časť štúdia v zahraničí. Po ukončení štúdia bude mať odborné vedomosti a zručnosti vykonávať náročnejšie práce v štátnej správe a samospráve, pracovať ako čakateľ v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Získa kvalitný právny prehľad, dokáže analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a zvládne postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Stane sa odborníkom spôsobilým fundovane odpovedať na výzvy súčasného spoločenského vývoja.

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia a získaní titulu magister v odbore právo môže ďalej pokračovať na našej fakulte v rigoróznom konaní (doktor práv – JUDr.), doktorskom štúdiu (philosophiae doctor – PhD.), ale aj v habilitačnom konaní (docent – doc.) a vymenúvacom konaní za vysokoškolského profesora.


Právo II. stupeň – Mgr.

Charakteristika odboru

Magisterská forma štúdia práva na PEVŠ vám ponúka kvalitné moderné vzdelanie, ktoré je priamo prepojené s praxou. Vďaka širokej ponuke predmetov a možnosti špecializácie zabezpečujeme svojim absolventom najlepší štart v ich budúcej kariére.

Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Špičkoví vysokokvalifikovaní domáci a zahraniční pedagógovia a odborníci z praxe vás pripravia nielen na právnické povolania advokátov, sudcov, prokurátorov, notárov, či exekútorov, ale aj na v súčasnosti žiadané profesie v orgánoch verejnej moci.

Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí, čím sa Vám otvárajú možnosti života a práce v celej Európskej únii i mimo nej. Ako absolventi nadobudnete prehľad v histórii a teórii práva, legislatíve, dokážu analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú postupy pri poskytovaní právneho poradenstva.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne a doktorandské štúdium, aj profesijné vzdelávanie LLM.

Dĺžka štúdia

2 roky - denná , 2,5 rokov - externá

Forma štúdia

2. stupeň (Mgr.) - denná, externá

Miesto štúdia

Bratislava

 

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Magisterské štúdium

 

 Denné štúdiumExterné štúdium
Rok2190 €1190 €
Semester1150 €1045 €
Mesiac241 €219 €

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Uchádzači o magisterské štúdium  musia splniť tieto podmienky:

 1. úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia zložením štátnej skúšky pozostávajúcej predmetov obhajoba bakalárskej práce a správne právo,
 2. podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské magisterské štúdium – druhý stupeň, spolu s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
 3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na Fakulte práva PEVŠ, predložia kópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené notárom) a krátky štrukturovaný životopis.
 4. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej právnickej fakulte, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (notárom overené fotokópie), preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe/odbore právo a krátky štrukturovaný životopis.
 5. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.

Informácia pre študentov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium práva na inej vysokej škole (ako FP PEVŠ), že z dôvodov kapacitných možností si fakulta v prípade veľkého záujmu vyhradzuje právo uskutočniť výber prijatých uchádzačov na štúdium v magisterskom stupni štúdia na základe poradia podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom stupni štúdia.

Cieľová profesia

Cieľom magisterského štúdia je pripraviť odborníkov, ktorí dokážu vykonávať náročnejšie práce v  štátnej správe a samospráve, môžu pracovať ako čakatelia v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Majú dobrý prehľad v  histórii a teórii práva, legislatíve, dokážu analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Môžu nájsť uplatnenie napr. v ústredných orgánoch štátnej správy, v Národnej rade SR, na Úrade vlády SR.

2.stupeň (magisterské štúdium):

– advokátsky koncipient

– exekútor

– notársky koncipient

– odborný pracovník vo všetkých zložkách verejnej správyOnline prihláška


Právo I. stupeň – Bc.

Charakteristika odboru

Bakalárske štúdium práva je skvelá príležitosť, ako sa orientovať v právnej oblasti, získať nové vedomosti z histórie, jazykov, či európskych štruktúr. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie. Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia.

Vysoko kvalitný spôsob výučby zabezpečujú aj odborníci z praxe. Na rozdiel od iných fakúlt rovnakého zamerania, na PEVŠ ponúkame aj prednášky v cudzích jazykoch. Ako absolventi bakalárskeho stupňa štúdia nadobudnete znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládate mechanizmus štátnych orgánov so zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Uplatniť sa môžete najmä v súdnictve, štátnej správe a samospráve.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

1. stupeň (Bc.) - denná, externá

Miesto štúdia

Bratislava

 

 

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalárske štúdium

Bratislava

Denné štúdiumExterné štúdium
Rok2190 €1990 €
Semester1150 €1045 €
Mesiac241 €219 €

Prijímacie konanie

Bez prijímacích skúšok

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program „Právo “ zaradeného do študijného odboru Právo  je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie , prijímacie skúšky sa nebudú konať.

Cieľová profesia

Dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve. Absolvent má znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku a osobitných predpisov.

Uplatnenie absolventa v praxi:

 • súdny tajomník,
 • vyšší súdny úradník
 • odborný referent – špecialista v štátnej správe,
 • odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku.


Online prihláška


Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.