Marketingový a mediálny manažér

Odbory a zamerania

Základy strategického riadenia pre manažérov a podnikateľov – MBA

Charakteristika odboru

Profesijné vzdelávanie MBA je rozšírené vzdelávanie pre manažérov v oblasti praktického managementu. Vzdelávací program MBA Základy strategického riadenia pre manažérov a podnikateľov poskytuje vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe. Praktický management znamená aplikáciu znalostí priamo do praxe – cieľom je riešenie konkrétnej situácie v oblasti strategického riadenia vo vašej firme.

Vzdelávací program MBA Základy strategického riadenia pre manažérov a podnikateľov vychádza z konceptu hierarchie firemných stratégií vo väzbe na strategické podnikateľské jednotky.

Dĺžka štúdia

Štandardná doba štúdia: jeden rok , Intenzívne štúdium: 6 mesiacov

Forma štúdia

Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

2.999€ ( s DPH)

Prijímacie konanie

Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej  TU

Predpoklady pre prijatie

Vzdelávací program MBA Základy strategického riadenia pre manažérov a podnikateľov je určený pre manažérov, členov manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a pracovníkov, ktorí chcú získať konkurenčnú výhodu.

Termín prijímacieho konania

Október 2016

Cieľová profesia

Zvýšenie konkurencieschopnosti, výkonnosti a bezpečnosti firmy rozvojom ľudských zdrojov v oblasti strategického myslenia s využívaním efektívnych metód a techník strategického riadenia.Rozsah vzdelávacieho programu

1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 8 hodín priamej výučby:

Modul 1: Strategické riadenie

Modul 2: Strategické riadenie ľudských zdrojov

Modul 3: Strategické riadenie financií a rizík

Modul 4: Projektové a procesné riadenie

Modul 5: Riadenie zmeny a výkonnosti firmy

Modul 6: Rozvoj kompetencií osobného manažmentu (výcvik)

2). 2 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce

Garanti vzdelávacieho programu

Ing. Antonino Milicia, Ph.D.

doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc.

Ing. Josef Polák, Ph.D.

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

PhDr. Petr Krajáč, Ph.D.

Študijný materiál

Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu – ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu

Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.

Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).

Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.

Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.

Poznámka: V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.

Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu

Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu


Základy rozvoja ľudských zdrojov – MBA

Charakteristika odboru

Profesijné vzdelávanie MBA je rozšírené vzdelávanie pre manažérov v oblasti praktického managementu. Vzdelávací program MBA Základy rozvoja ľudských zdrojov poskytuje vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe. Praktický management znamená aplikáciu znalostí priamo do praxe – cieľom je riešenie konkrétnej situácie v oblasti strategického riadenia vo vašej firme.

Vzdelávací program MBA Základy rozvoja ľudských zdrojovje jedinečným programom, ktorý je zameraný na ľudské zdroje a ich rozvoj. Ponúka moderné metódy a techniky rozvoja ľudských zdrojov, ktoré umožňujú zvýšiť kvalitu a potenciál ľudských zdrojov vo firme.

Dĺžka štúdia

Štandardná doba štúdia: jeden rok, Intenzívne štúdium: 6 mesiacov

Forma štúdia

Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

2.999€ ( s DPH)

Prijímacie konanie

Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej TU

Predpoklady pre prijatie

Vzdelávací program MBA Základy rozvoja ľudských zdrojov je určený pre manažérov, členov manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a pracovníkov, ktorí chcú získať konkurenčnú výhodu v oblasti HR.

Termín prijímacieho konania

Október 2016

Cieľová profesia

Zvýšenie konkurencieschopnosti, výkonnosti a bezpečnosti firmy rozvojom ľudských zdrojov. Rozvoj ľudských zdrojov je špecifickou zložkou riadenia ľudských zdrojov, zameranou na systematický profesijný rast a rozvoj ľudských zdrojov, vytváranie stratégií a podmienok rozvoja vrátane koncipovania moderných podporných a motivačných programov pre rozvoj pracovníkov.Rozsah vzdelávacieho programu

1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 8 hodín priamej výučby:

Modul 1: Strategické vedenie a rozvoj ľudských zdrojov

Modul 2: Strategické riadenia inovácií

Modul 3: Kreatívny a znalostný manažment

Modul 4: Systematické vzdelávanie a profesijný rozvoj, kariérny manažment, podmienky pre rozvoj HR

Modul 5: Rozvoj kompetencií osobného manažmentu (výcvik)

Modul 6: Business koučing a koučovacie prístupy

2). 2 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce

Poznámka: Počas výučby je účastníkom vzdelávacieho programu k dispozícii občerstvenie vrátane obedu.

Minimálny počet účastníkov  10

Poznámka: Ponúkaný kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny. V tomto prípade sa termín a miesto dohodne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Garanti vzdelávacieho programu

Mgr. Ladislav Koubek, MBA

PhDr. Petr Krajáč, Ph.D.

Mgr. David Kryštof

Študijný materiál

Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu – ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu

Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.

Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).

Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.

Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.

Poznámka: V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.

Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu

Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu


Právo pre manažérov – LL.M.

Charakteristika odboru

Profesijné vzdelávanie vychádzajúce z LLM je rozšírené vzdelávanie pre manažérov v oblasti aplikácie práva v praktickej oblasti manažmentu.Vzdelávací program LLM Právo pre manažérov poskytuje študentom vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

Výučba je vedená so zreteľom na to, že aj keď manažéri prichádzajú vo svojej profesii do styku s rôznymi právnymi odvetviami, tak sami nemusia byť právnikmi, avšak neznalosť právneho povedomia môže mať aj tak rôzne finančné následky pre spoločnosti, ktoré riadia.

Dĺžka štúdia

Štandardná doba štúdia: jeden rok, Intenzívne štúdium: 6 mesiacov

Forma štúdia

Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

4.999€ ( s DPH) – základná cena vzdelávacieho programu

5.999€ (s DPH) – cena vzdelávacieho programu v prípade absolvovania Modulu 6 Firma, právo a etika vo Veľkej Británii

Prijímacie konanie

Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej TU

Predpoklady pre prijatie

Vzdelávací program LLM Právo pre manažérov je určený pre manažérov, členov manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a pracovníkov, ktorí chcú získať konkurenčnú výhodu.

Termín prijímacieho konania

18.2.2017

Cieľová profesia

Zvýšenie právneho povedomia, dokázať identifikovať riziká pochádzajúce z právneho prostredia a zvýšiť bezpečnosť firmy rozvojom ľudských zdrojov v oblasti práva využívaním efektívnych metód a techník strategického riadenia.Rozsah vzdelávacieho programu

1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 16 hodín priamej výučby:

Modul 1: Úvod do práva a právnej teórie

Modul 2: Právne aspekty riadenia ľudských zdrojov

Modul 3: Právne aspekty riadenia financií

Modul 4: Riadenie právnej infraštruktúry firmy

Modul 5: Právne aspekty riadenia marketingu

Modul 6: Firma, právo a etika

Poznámka: Modul 6 Firma, právo a etika je v prípade záujmu možné absolvovať vo veľkej Británii, kde je organizovaný v spolupráci so Staffordshire University. V tomto prípade prebieha výučba v anglickom jazyku. Študentom je zabezpečená doprava a ubytovanie, ktoré nie je zahrnuté v základnej cene programu

2). 4 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce

Garanti vzdelávacieho programu

Havlíček Jan, JUDr.

Žák Pavel, JUDr.

Řihák Marek, Ing.

Ondrůšek Čestmír, JUDr. Ing., Ph.D.

Dobřichovský Tomáš, JUDr., Ph.D.

Termín a čas konania

18.2.2017 (sobota)

8:00- 9:00 – Úvod do programu

9:00 – 17:00 – Modul 1: Úvod do práva a právnej teórie

19.2.2017 (nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 1: Úvod do práva a právnej teórie

25.3. 2017 a 26.3. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 2: Právne aspekty riadenia ľudských zdrojov

29.4. 2017 a 30.4. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 6: Firma, právo a etika

(V prípade konania Modul 6: Firma, právo a etika vo veľkej Británii : 28.4. 2017 – 30.4. 2017 od 9:00 – 17:00)

27.5. 2017 a 28.5. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 3: Právne aspekty riadenia financií

24.6. 2017 a 25.6. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 4: Riadenie právnej infraštruktúry firmy

8.7. 2017 a 9.7. 2017 (sobota + nedeľa)

9:00 – 17:00 – Modul 5: Právne aspekty riadenia marketingu

9.9. 2017

9:00 – 17:00 – Obhajoba záverečnej práce

11.11. 2017

9:00 – 17:00 – Obhajoba záverečnej práce

Poznámka: Počas výučby je účastníkom vzdelávacieho programu k dispozícii občerstvenie vrátane obedu.

Minimálny počet účastníkov 10

Poznámka: Ponúkaný kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny. V tomto prípade sa termín a miesto dohodne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Študijný materiál

Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu – ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu

Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.

Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).

Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.

Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.

Poznámka: V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.

Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu

Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu

Kontaktná osoba:

PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.

Tel.: +421 2 6820 3621, +421 911 478 998

E-mail: education@paneurouni.com


Základy práva pre manažérov – LL.M.

Charakteristika odboru

Profesijné vzdelávanie vychádzajúce z LLM je rozšírené vzdelávanie pre manažérov v oblasti aplikácie práva v praktickej oblasti manažmentu. Vzdelávací program LLM Základy práva pre manažérov poskytuje študentom vzdelávanie modernou formou s individuálnym prístupom, konzultácie s odborníkmi a nadväzovanie nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

Výučba je vedená so zreteľom na to, že aj keď manažéri prichádzajú vo svojej profesii do styku s rôznymi právnymi odvetviami, tak sami nemusia byť právnikmi, avšak neznalosť právneho povedomia môže mať aj tak rôzne finančné následky pre spoločnosti, ktoré riadia.

Dĺžka štúdia

Štandardná doba štúdia: jeden rok , Intenzívne štúdium: 6 mesiacov

Forma štúdia

Kombinovaná forma výučby prebieha počas víkendov, stretnutia sú 1x do mesiaca počas víkendu.

Miesto štúdia

Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

2.999€ ( s DPH)

Prijímacie konanie

Zaslanie vyplnenej on-line prihlášky dostupnej TU

Predpoklady pre prijatie

Vzdelávací program LLM Základy práva pre manažérov je určený pre manažérov, členov manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a pracovníkov, ktorí chcú získať konkurenčnú výhodu.

Termín prijímacieho konania

Október 2016

Cieľová profesia

Zvýšenie právneho povedomia, dokázať identifikovať riziká pochádzajúce z právneho prostredia a zvýšiť bezpečnosť firmy rozvojom ľudských zdrojov v oblasti práva využívaním efektívnych metód a techník strategického riadenia.Rozsah vzdelávacieho programu

1). Kurz pozostáva z nasledujúcich 6 modulov, každý v rozsahu 8 hodín priamej výučby:

Modul 1: Úvod do práva a právnej teórie

Modul 2: Právne aspekty riadenia ľudských zdrojov

Modul 3: Právne aspekty riadenia financií

Modul 4: Riadenie právnej infraštruktúry firmy

Modul 5: Právne aspekty riadenia marketingu

Modul 6: Firma, právo a etika

2). 2 hodiny konzultácií pri príprave záverečnej práce v spolupráci s vedúcim práce

Študijný materiál

Zahrnutý v cene vzdelávacieho programu – ku každému modulu študent obdrží študijné materiály v tlačenej forme vrátane prezentácii a odbornú publikáciu.

Garanti vzdelávacieho programu

Havlíček Jan, JUDr.

Žák Pavel, JUDr.

Řihák Marek, Ing.

Ondrůšek Čestmír, JUDr. Ing., Ph.D.

Dobřichovský Tomáš, JUDr., Ph.D.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu

Úspešná obhajoba záverečnej práce formou prezentácie a zodpovedanie otázok členov komisie.

Záverečná práca obsahuje analýzu konkrétneho právneho problému s návrhom konkrétnych opatrení a postupov implementácie. Rozsah práce je 20 strán formátu A4 (cca. 6.000 slov).

Hodnotenie záverečnej práce je slovné, celkové výsledne hodnotenie je „Absolvoval“/“Neabsolvoval“.

Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné osobne sa zúčastniť na min. 70% výučby.

Poznámka: V cene štúdia je zahrnutá možnosť opätovne opakovať obhajobu záverečnej práce v prípade získania hodnotenia „Neabsolvoval“.

Osvedčenie o ukončení vzdelávacieho programu

Certifikát – bude odovzdaný po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu

Kontaktná osoba

PhDr. Miriama Čižmárová, PhD.

Tel.: +421 2 6820 3621, +421 911 478 998

E-mail: education@paneurouni.com


Masmediálne štúdiá – Habilitačné a inauguračné konaie

Charakteristika odboru

Forma štúdia

Habilitačné a inauguračné konaie

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Cena investície do vzdelávania

Poplatok za rigorózne konanie pre študentov zo Slovenskej a Českej republiky              750 €

Poplatok za rigorózne konanie pre študentov zo zahraničia (iné štáty ako ČR)               1500 €

Poplatok za habilitačné konanie alebo inauguračné konanieod uchádzačov zo SR a ČR, ktorí nie sú s PEVŠ, n.o.

v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas1           3500 €

Poplatok za habilitačné konanie alebo inauguračné konanie od uchádzačov z ostatných krajín, ktorí nie sú s PEVŠ, n.o.

v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas2           5000 €

Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce (DrSc.) od uchádzača, ktorý nie je s PEVŠ, n.o. v pracovnom pomere

na ustanovený týždenný pracovný čas      3500 €
Masmediálne štúdiá – PhD.

Charakteristika odboru

Úlohou doktorského štúdia v programe Masmediálne štúdiá je pripraviť absolventov, ktorí budú ovládať nové multidisciplinárne a interdisciplinárne komplexné vedecké prístupy k riešeniu problémov mediálnej a marketingovej komunikácie a public relations vo všetkých typoch médií a mediálnych inštitúcií; budú schopní samostatne realizovať komplexný výskum a navrhovať metódy riešenia v oblasti legislatívnej, organizačno-technickej a personálnej; uplatňovať systémový prístup pri aplikácii výsledkov z  výskumu masmediálnej a marketingovej komunikácie.

Dĺžka štúdia

3 roky – denná forma 5 rokov – externá forma

Forma štúdia

3. stupeň (PhD.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

9990 € denná, 2490 € externá s možnosťou semestrálnych alebo mesačných splátok

Prijímacie konanie

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Počas prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.

Prijímacia skúška pozostáva z pohovoru na zvolenú odbornú tému a otázok o projekte výskumu, ktorý je súčasťou prihlášky uchádzača. Súčasťou prijímacej skúšky je ústny pohovor v cudzom jazyku. Ak uchádzač k prihláške predloží doklad o vykonaní štátnej skúšky z anglického alebo nemeckého jazyka, nebude z cudzieho jazyka skúšaný.

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium sa spravidla začína začiatkom prvého semestra príslušného akademického roka.

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na doktorské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Cieľová profesia

Študent v dennej forme štúdia sa stáva pracovníkom fakulty – členom ústavu, vykonáva pedagogickú alebo inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok. Študentom v dennej forme doktorského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.

Externý študent – pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu masmédií.
Masmediálne štúdiá – Rigorózne konanie

Charakteristika odboru

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (podľa § 53 odsekov 8 a 9 a § 63 odseku 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr).

Forma štúdia

rigorózne konanie (JUDr.)

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, 851 05 Bratislava

Cena investície do vzdelávania

Pre uchádzačov zo SR a ČR – 750 €

Pre ostatných uchádzačov 1500 €

Prijímacie konanie

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu, uchádzač v nej uvedie:

 1. študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 2. študijný program, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 3. názov témy rigoróznej práce.

Súčasťami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 1. overená kópia vysokoškolského diplomu,
 2. overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 3. dodatok k diplomu,
 4. zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má,
 5. projekt práce v rozsahu cca 3 – 5 strán,
 6. životopis.

Termín prijímacieho konania

Termín podania e-prihlášky: priebežne počas akademického roka

Termín odovzdania rigoróznej práce:

 1. 03. 2016 – jarný termín
 2. 31. 08. 2016 – jesenný termínDizajn médií Mgr.

Charakteristika odboru

Cieľom študijného programu „Dizajn médií“ je pripraviť odborníka, ktorý bude mať adekvátne znalosti z histórie a súčasnosti grafického dizajnu, žánrov súčasnej fotografie, kostýmového výtvarnictva, dejín odievania a módy, scénografie a scénickej architektúry, dejín divadla, dejín hudby, dejín literatúry, vizuálnej komunikácie, dizajnu obrazu, fotografickej tvorby, digitálnych fotografických postprodukčných úprav, televíznej a filmovej štúdiovej tvorby, dramaturgie, jazykovej kultúry a stratégiách súčasného podnikania.

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

2. stupeň (Mgr.) - denná

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

2 555 € denná s možnosťou semestrálnych alebo mesačných splátok

Školné na akademický rok 2016/2017 pre absolventov bakalárskeho štúdia na PEVŠ denné štúdium 2450€

Prijímacie konanie

Ústného talentového pohovoru, ktorý je zameraný na zisťovanie kvality vizuálnych zobrazovacích schopností, overovanie kvality výtvarnej citlivosti, výtvarného videnia a kvality schopností vyjadrovania sa v médiu. Súčasťou talentového pohovoru je predloženie vlastnej publikovanej, resp. nepublikovanej grafickej, fotografickej, výtvarnej, audiovizuálnej a pod. tvorby v tlačenej či elektronickej forme (CD, DVD, resp. iné elektronické nosiče) ako kresba, maľba, fotografia, prípadne iné výtvarné techniky, multimediálne práce, digitálne fotografie, digitálne spracované výtvarné diela, audiovizuálna tvorba, animácia a pod.). Práce musia byť viditeľne označené menom autora a práce na elektronických nosičov musia obsahovať súbory vo formátoch JPG, prip. TIFF, AVI alebo súbory kompatibilné s radou Adobe – súbory pdf, .ind, .il, .eps, .tiff.

 

Predpoklady pre prijatie

Základné podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) študijného programu Dizajn médií (denná forma) je úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijných programoch Mediálna komunikácia a Dizajn médií na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom, resp. príbuznom študijnom odbore iných vysokých škôl. Títo študenti môžu pokračovať v magisterskom stupni štúdia bez prijímacích pohovorov.

Cieľová profesia

V oblasti marketingu, reklamy a dizajnu médií získate odborný prehľad v rôznych oblastiach (sociálnej, interkultúrnej, regionálnej, v oblasti politiky, neziskových projektov, rôznych organizácií, služieb, médií). Pochopíte význam metód marketingovej komunikácie (marketing podujatí, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj, výstavy a veľtrhy), naučíme vás komunikovať s klientom a prezentovať projekty. Ako jediná fakulta na Slovensku vám pomôžeme pochopiť podstatu reklamy, ukážeme vám jej rôzne modely, taxonómiu fungovania, neurologický prístup, efektivitu, angažovanosť a význam reklamných stratégií pre dosiahnutie cieľa.
Masmediálna a marketingová komunikácia – Mgr.

Charakteristika odboru

Staňte sa špecialistom vo svete médií, dizajnu a marketingu!

Absolvovanie magisterského štúdia vás poctivo pripraví na prácu skutočného profíka. Vďaka odborným vedomostiam, pedagógom z praxe a špičkovému technickému zabezpečeniu vám na PEVŠ zabezpečíme úspešný štart do budúcej kariéry. Popri širokej ponuke odborných predmetov však na PEVŠ nezabúdame ani na ich praktické využitie.

Štúdium dopĺňajú atraktívne špecializácie, profesionálne stáže a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti vášho uplatnenia. Ako mediálny pracovník uplatníte svoje odborné znalosti bez problémov nielen v médiách a reklamných agentúrach aj v medzinárodnej mediálnej legislatíve, či vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch, zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, a ďalších.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne a doktorandské štúdium.

Dĺžka štúdia

2 roky - denná , 3 roky - externá

Forma štúdia

2. stupeň (Mgr.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Magisterské štúdium Denné štúdium (Mediál. kom.)Externé štúdium (Mediál. kom.)
Rok2190 €1890 €
Semester1150 €1045 €
Mesiac241 €219 €

Prijímacie konanie

Pozostáva z ústneho pohovoru a ústnej skúšky z profilových predmetov študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia:

 • Teória a dejiny mediálnej komunikácie
 • Základy marketingu a manažmentu
 • Spoločensko-vedné aspekty mediálnej komunikácie

Predpoklady pre prijatie

Úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijných programoch Mediálna komunikácia a Dizajn médií na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom, resp. príbuznom študijnom odbore iných vysokých škôl. Títo študenti môžu pokračovať v magisterskom stupni štúdia bez prijímacích pohovorov.

 

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

Cieľová profesia

V študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia

bude mať adekvátne znalosti z teórie masmediálnej a marketingovej komunikácie, z manažérskej, mediálnej a marketingovej etiky, manažmentu médií, sociálnej psychológie, z mediálneho práva a legislatívy, marketingu médií, public relations, z metód mediálnej a reklamnej tvorby, ako aj mediálneho a marketingového výskumu. Bude ovládať európsku a domácu mediálnu politiku, medzinárodnú mediálnu legislatívu, nové trendy v masmediálnej a marketingovej oblasti (internetová a počítačová technika a grafika, multimédiá), kultúru jazykového prejavu, ekonomiku a základy podnikania. Bude rozumieť sociálnej komunikácii, tvorbe komunikačných stratégií, funkciám a poslaniu reklamy, personálnemu manažmentu, výskumu trhu a spotrebiteľskému správaniu. Bude vedieť nadobudnuté poznatky aplikovať v mediálnej aj marketingovej komunikácii tak, aby inštitúcia, ktorú bude zastupovať, komunikovala s verejnosťou čo najefektívnejšie.

Uplatnenie absolventa v praxi:

 • rozhodujúci riadiaci pracovník alebo manažér vo všetkých typoch mediálnych a marketingových inštitúcií (komerčných i nekomerčných), manažér vo všetkých typoch médií, vo výskumných agentúrach, v spoločenských, politických, ekonomických či kultúrnych odvetviach a iných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie, tvorca masmediálnych a marketingových stratégií i nových masmediálnych a marketingových formátov, špecialista v oblasti public relations i expert na riadenie mediálnomarketingových výskumov,
 • riadiaci manažér špecialista (tvorivý alebo technologicko-výrobný pracovník) v kreatívnych kolektívoch, resp. profesionálne zdatný kreatívny pracovník na všetkých úrovniach masmediálnej a marketingovej činnosti, ako napríklad tvorca autorských i kolektívnych masmediálnych a marketingových produktov, ktorý je schopný kvalifikovane riadiť proces tvorby a umiestňovanie mediálnych produktov na trhu,
 • vďaka získaným teoretickým vedomostiam a praktickým schopnostiam a zručnostiam bude môcť pôsobiť ako expert v národných či medzinárodných podnikoch, inštitúciách a organizáciách Európskej únie, uplatní sa v masmediálnej, marketingovej či manažérskej oblasti komunikáciou v niektorom zo svetových jazykov,
 • môže pokračovať v štúdiu na 3. (doktorandskom) stupni štúdia.Dizajn médií – Bc.

Charakteristika odboru

Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov – odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.

Veľký dôraz na prax v kombinácií s prvotriednym technickým zabezpečením je základom kvalitného štúdia, ktoré vychováva úspešných a žiadaných absolventov.

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

1. stupeň (Bc.) - denná

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

Bakalárske štúdiumDenné štúdium (Dizajn médií)
Rok2450 €
Semester1286 €
Mesiac*270 €

Prijímacie konanie

  1. Bez prijímacích pohovorov

 

 

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou a splnenie podmienok pre prijímacie konanie.

Termín prijímacieho konania

Informácie môžete zistiť na bezplatnej linke 0800 107 801.

 

Cieľová profesia

Počas bakalárskeho štúdia vám pomôžeme stať sa tvorivými osobnosťami. Budete vedieť prakticky využiť všetky najnovšie znalosti a postupy pri práci s mediálnou technikou. Na Fakulte masmédií PEVŠ nadobudnete potrebné praktické vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky a dizajnu médií. Zasvätíme vás do tajov teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Získate poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby, ktoré budete môcť uplatniť v tvorivej práci.Študijné zamerania na zvýšenie praktických zručností pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia

 Politická komunikácia

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Študijné zameranie zahŕňa poznatky z oblasti médií, o ich obsahu a forme, riadenia médií, politických vied, sociológie, ekonomiky, psychológie, manažérskej, mediálnej a politickej etiky, manažmentu médií. To znamená nielen potrebnú teóriu masmediálnej a politickej komunikácie, ale aj prax. Študent sa naučí vytvárať mediálne a politické stratégie pre štátne inštitúcie, orgány samosprávy, politické subjekty, ako aj nadnárodné spoločnosti. Vybrané predmety pomôžu nadobudnúť prehľad na domácej a zahraničnej politickej scéne, v medzinárodných vzťahoch, mediálnom práve a legislatíve.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent sa stane znalcom na analýzu politických procesov, bude ovládať princípy domácej a zahraničnej politiky a naučí sa vytvárať politické programy na celoštátnej a regionálnej úrovni. Rovnako bude schopný samostatne tvoriť programy v oblasti zahraničnej alebo miestnej politiky, organizovať analytickú prácu, hodnotiť politické procesy a tvoriť politické kampane. Otvára sa mu tak možnosť pôsobiť v analytických štruktúrach politických strán, orgánov štátnej správy, tvorivých tímoch občianskych združení, v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, a to aj v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí (najmä v inštitúciách Európskej únie, NATO a agentúrach OSN). Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa certifikát. Absolvent navyše nadobudne teoretické vedomosti a predpoklady na prípadné doktorandské štúdium.

Marketing cestovného ruchu

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Cieľom študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je vzdelávanie a praktická príprava odborníkov – schopných uplatniť sa v sektore cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Štúdium poskytuje vedomosti z oblasti ekonómie, práva, manažmentu a marketingu, ale aj účtovníctva a financií, územno-správneho členenia, historických súvislostí, zvyklostí obyvateľstva v regiónoch, komunikačných zručností minimálne v dvoch svetových jazykoch, geografické znalosti, znalosti z informatiky, kvantitatívnych metód marketingu, tvorby produktov cestovného ruchu, ekonomicko-finančnej analýzy podnikov, obchodného podnikania, z obchodno-podnikateľských služieb a pod. V rámci štúdia sa študent môže zamerať na teoretickú a praktickú prípravu aj v širšom geografickom kontexte vzhľadom na blízkosť hraníc s Rakúskom, Maďarskom i Českom, ale aj vzhľadom na otvorené hranice EÚ a ďalšiu cezhraničnú spoluprácu.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikovej sfére služieb cestovného ruchu. Takisto vie riadiť procesy v podniku cestovného ruchu a organizácie na základnom a strednom stupni manažmentu. Vzhľadom na absolvovanie predmetov previazaných s praxou je pripravený v tejto oblasti aj samostatne podnikať. Uplatniť sa môže aj vo verejnej a regionálnej správe orientovanej na miestny, regionálny i vidiecky turizmus. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Digitálny marketing

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

 

Primárnym cieľom je vymedziť digitálny marketing ako štandardný a unikátny element marketingovej komunikácie. Študent získa prehľad o marketingových a komunikačných aktivitách na internete (vrátane webových stránok, internetovej reklamy a sociálnych médií) a tiež komunikácie prostredníctvom mobilných zariadení (dotykové telefóny, smartfóny a tablety). Nadobudne kľúčové informácie o internetovej reklame, jej formátoch a ich využití. Oboznámi sa s nevyhnutnými krokmi pri tvorbe reklamy na internete (definovanie potrieb, reklamné a komunikačné ciele, cieľová skupina, produkt, konkurencia, médiá). Osvojí si najviac využívané online marketingové nástroje, aby ich dokázal správne zvoliť na dosiahnutie marketingových, reklamných a informačných cieľov.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent nadobudne adekvátne znalosti z teórie a praxe marketingu, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a on-line reklamy. Praktické schopnosti a zručnosti mu v budúcnosti umožnia získať nových zákazníkov, zvýšiť predaj a zisk firmy a konkurencie- schopnosť. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Absolvent získa schopnosť:

 • prostredníctvom prístupu zvaného inbound marketing efektívne využiť náklady,
 • pomocou bezplatnej formy – blogovania – etablovať spoločnosť na trhu, a tak ju dostať do povedomia,
 • cez budovanie fanúšikovskej základne na sociálnych sieťach efektívne šíriť informácie,
 • efektívne využívať e-mail ako účinný nástroj s vysokou mierou konverzie,
 • pomocou SEO (search engine optimization) zlepšiť pozície webu vo vyhľadávači,
 • cez PPC kampane propagovať svoj produkt, špeciálnu akciu, blogy alebo online video,
 • budovať pozitívny imidž a upevniť značke nielen miesto na trhu, ale najmä vytvoriť želaný pozicioning vo vnímaní verejnosti (PR),
 • vytvoriť video content – ako by malo video vyzerať a s čím treba počítať pri príprave,
 • vytvoriť virálny content, ktorý zasiahne množstvo ľudí,
 • prostredníctvom stále atraktívneho Affiliate marketingu zvýšiť predaj produktu,
 • profitovať pomocou zákazníckej podpory (Customer service).
 • pracovať s analytickými nástrojmi (Google Analytics) a zhodnocovať návštevnosť

Mediálna komunikácia – Bc.

Charakteristika odboru

Cieľom bakalárskeho štúdia v študijnom programe Mediálna komunikácia je pripraviť tvorivých pracovníkov masmediálnej a marketingovej špecializácie, ktorí v praxi využijú najnovšie znalosti a postupy v tvorbe aj pri využívaní mediálnej techniky. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky, z teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie.

Dĺžka štúdia

3 až 4 roky

Forma štúdia

1. stupeň (Bc.) - denná, externá

Miesto štúdia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začiatok štúdia

Október

Cena investície do vzdelávania

2090 € denná, 1 890 € externá s možnosťou semestrálnych alebo mesačných splátok

 

Prijímacie konanie

  Bez prijímacích pohovorov

 

Predpoklady pre prijatie

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou a splnenie podmienok pre prijímacie konanie.

Cieľová profesia

V médiách, v reklamnej, PR alebo full servisovej agentúre, vo firme ako marketingový pracovník

 Študijné zamerania na zvýšenie praktických zručností pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia

 Politická komunikácia

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

 

Študijné zameranie zahŕňa poznatky z oblasti médií, o ich obsahu a forme, riadenia médií, politických vied, sociológie, ekonomiky, psychológie, manažérskej, mediálnej a politickej etiky, manažmentu médií. To znamená nielen potrebnú teóriu masmediálnej a politickej komunikácie, ale aj prax. Študent sa naučí vytvárať mediálne a politické stratégie pre štátne inštitúcie, orgány samosprávy, politické subjekty, ako aj nadnárodné spoločnosti. Vybrané predmety pomôžu nadobudnúť prehľad na domácej a zahraničnej politickej scéne, v medzinárodných vzťahoch, mediálnom práve a legislatíve.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent sa stane znalcom na analýzu politických procesov, bude ovládať princípy domácej a zahraničnej politiky a naučí sa vytvárať politické programy na celoštátnej a regionálnej úrovni. Rovnako bude schopný samostatne tvoriť programy v oblasti zahraničnej alebo miestnej politiky, organizovať analytickú prácu, hodnotiť politické procesy a tvoriť politické kampane. Otvára sa mu tak možnosť pôsobiť v analytických štruktúrach politických strán, orgánov štátnej správy, tvorivých tímoch občianskych združení, v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, a to aj v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí (najmä v inštitúciách Európskej únie, NATO a agentúrach OSN). Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa certifikát. Absolvent navyše nadobudne teoretické vedomosti a predpoklady na prípadné doktorandské štúdium.

 

Marketing cestovného ruchu

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

 

Cieľom študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je vzdelávanie a praktická príprava odborníkov – schopných uplatniť sa v sektore cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Štúdium poskytuje vedomosti z oblasti ekonómie, práva, manažmentu a marketingu, ale aj účtovníctva a financií, územno-správneho členenia, historických súvislostí, zvyklostí obyvateľstva v regiónoch, komunikačných zručností minimálne v dvoch svetových jazykoch, geografické znalosti, znalosti z informatiky, kvantitatívnych metód marketingu, tvorby produktov cestovného ruchu, ekonomicko-finančnej analýzy podnikov, obchodného podnikania, z obchodno-podnikateľských služieb a pod. V rámci štúdia sa študent môže zamerať na teoretickú a praktickú prípravu aj v širšom geografickom kontexte vzhľadom na blízkosť hraníc s Rakúskom, Maďarskom i Českom, ale aj vzhľadom na otvorené hranice EÚ a ďalšiu cezhraničnú spoluprácu.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent študijného zamerania Marketing cestovného ruchu je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikovej sfére služieb cestovného ruchu. Takisto vie riadiť procesy v podniku cestovného ruchu a organizácie na základnom a strednom stupni manažmentu. Vzhľadom na absolvovanie predmetov previazaných s praxou je pripravený v tejto oblasti aj samostatne podnikať. Uplatniť sa môže aj vo verejnej a regionálnej správe orientovanej na miestny, regionálny i vidiecky turizmus. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

 

Digitálny marketing

Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

 

Primárnym cieľom je vymedziť digitálny marketing ako štandardný a unikátny element marketingovej komunikácie. Študent získa prehľad o marketingových a komunikačných aktivitách na internete (vrátane webových stránok, internetovej reklamy a sociálnych médií) a tiež komunikácie prostredníctvom mobilných zariadení (dotykové telefóny, smartfóny a tablety). Nadobudne kľúčové informácie o internetovej reklame, jej formátoch a ich využití. Oboznámi sa s nevyhnutnými krokmi pri tvorbe reklamy na internete (definovanie potrieb, reklamné a komunikačné ciele, cieľová skupina, produkt, konkurencia, médiá). Osvojí si najviac využívané online marketingové nástroje, aby ich dokázal správne zvoliť na dosiahnutie marketingových, reklamných a informačných cieľov.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent nadobudne adekvátne znalosti z teórie a praxe marketingu, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a on-line reklamy. Praktické schopnosti a zručnosti mu v budúcnosti umožnia získať nových zákazníkov, zvýšiť predaj a zisk firmy a konkurencie- schopnosť. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Absolvent získa schopnosť:

 • prostredníctvom prístupu zvaného inbound marketing efektívne využiť náklady,
 • pomocou bezplatnej formy – blogovania – etablovať spoločnosť na trhu, a tak ju dostať do povedomia,
 • cez budovanie fanúšikovskej základne na sociálnych sieťach efektívne šíriť informácie,
 • efektívne využívať e-mail ako účinný nástroj s vysokou mierou konverzie,
 • pomocou SEO (search engine optimization) zlepšiť pozície webu vo vyhľadávači,
 • cez PPC kampane propagovať svoj produkt, špeciálnu akciu, blogy alebo online video,
 • budovať pozitívny imidž a upevniť značke nielen miesto na trhu, ale najmä vytvoriť želaný pozicioning vo vnímaní verejnosti (PR),
 • vytvoriť video content – ako by malo video vyzerať a s čím treba počítať pri príprave,
 • vytvoriť virálny content, ktorý zasiahne množstvo ľudí,
 • prostredníctvom stále atraktívneho Affiliate marketingu zvýšiť predaj produktu,
 • profitovať pomocou zákazníckej podpory (Customer service).
 • pracovať s analytickými nástrojmi (Google Analytics) a zhodnocovať návštevnosť

 


Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobraziť celý článok
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti ,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje […]

Zobraziť celý článok
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobraziť celý článok

Rezervovať miesto štúdia

Prihlásenie je rýchle a jednoduché.